หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน นโยบายการลงทุนมาจากไหน

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ท่านทราบไหมค่ะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ท่านเป็นสมาชิกมีนโยบายการลงทุนแบบใด นโยบายการลงทุนเหล่านั้นถูกกำหนดมาได้อย่างไร และใครเป็นผู้กำหนด สรรหามาเล่าฉบับนี้ จะอธิบายให้ท่านทราบถึงขั้นตอนและปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกำหนดนโยบายการลงทุนค่ะ

            นโยบายการลงทุน คือ กรอบที่กำหนดประเภททรัพย์สิน และสัดส่วน/เพดานการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิก

            ในการกำหนดนโยบายการลงทุน คณะกรรมการกองทุนจะต้องทราบข้อมูลและความต้องการของสมาชิก เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนในเบื้องต้น และให้เป็นแนวทางแก่บริษัทจัดการที่จะนำไปจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกในรายละเอียด อาทิ ช่วงอายุของสมาชิก อัตราการเข้า-ออกงาน ประเภทของการจ้างงาน ประมาณการเงินสะสม/เงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือน และข้อจำกัดในการลงทุน รวมทั้งนำเสนอนโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับข้อมูลสมาชิก และแนวโน้มเศรษฐกิจ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับกองทุนของตนเองมากที่สุด ก่อนตกลงรับเป็นลายลักษณ์อักษร

            เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ขอยกตัวอย่างดังนี้ หากสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีอายุใกล้วัยเกษียณ คณะกรรมการกองทุนควรเลือกนโยบายการลงทุนที่ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝาก และตราสารหนี้ภาครัฐ ในสัดส่วนสูงกว่าตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน เนื่องจากสมาชิกเหล่านี้เหลือเวลาในการออมน้อย จึงคำนึงถึงการรักษาเงินต้นมากกว่าผลตอบแทน ดังนั้น นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมจึงควรเน้นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอ และมีโอกาสขาดทุนน้อย แต่หากกองทุนมีสมาชิกลาออกบ่อย นโยบายการลงทุนก็ควรลงทุนส่วนหนึ่งในตราสารที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

            นอกจากนี้ นโยบายการลงทุนที่ดีไม่ควรให้น้ำหนักการลงทุนกับทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น กองทุนจะต้องไม่ลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไป และการกำหนดนโยบายการลงทุนจะต้องคำนึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในช่วงเวลาที่จะลงทุนด้วย เพื่อให้สามารถเลือกประเภทและสัดส่วนของตราสารที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม

            ทั้งนี้ ก่อนที่คณะกรรมการกองทุนจะตัดสินใจเลือกกำหนดนโยบายการลงทุนแบบใด ควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและสภาวะตลาด พร้อมทั้งคำแนะนำตราสารและสัดส่วนที่ควรลงทุน รวมทั้งแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนควรกำหนดนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นพอสมควร เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินลงทุนและมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

            โดยปกติบริษัทจัดการจะนำเสนอนโยบายการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนสามารถเสนอขอปรับนโยบายการลงทุนได้ หากภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แล้วพบกันใหม่กับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th