หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ตรวจสุขภาพกองทุนของคุณ

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นหน้าที่หนึ่งที่ท่านควรให้ความใส่ใจ เพราะนอกจากจะเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับแล้ว ผลการดำเนินงานของกองทุนยังสะท้อนถึงฝีมือผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการเงินกองทุนของท่านซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ระยะยาวของกองทุนอีกด้วย

            ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี สมาชิกกองทุนจะได้รับใบแจ้งยอดเงินราย 6 เดือน ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยและอัตราผลตอบแทนสะสมหลังจากหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการทราบผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นรายเดือน ท่านสามารถสอบถามได้จากคณะกรรมการกองทุน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นประจำทุกเดือน

            เมื่อท่านทราบผลการดำเนินงานของกองทุนแล้วว่าเป็นเท่าไร ขั้นตอนต่อไป คือ การประเมินว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ซึ่งท่านควรทำการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เพื่อหามาตรวัดที่สามารถบอกได้ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนของท่านสูงหรือต่ำ โดยตัวชี้วัดที่ดีควรสอดคล้องกับตราสารที่กองทุนไปลงทุน เนื่องจากตราสารแต่ละประเภทมีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ดีควรมีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกับทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้สามารถประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ตัวอย่างเช่น หากกองทุนลงทุนในหุ้น แต่ใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดของเงินฝากเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนของกองทุนก็สามารถสูงกว่าตัวชี้วัดได้อย่างง่ายดาย และการวัดดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนฝีมือของผู้จัดการกองทุนได้อย่างแท้จริง เพราะหุ้นเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง จึงมักให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดของเงินฝากซึ่งเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ กรณีนี้จึงเป็นการใช้ตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ลงทุน

            นอกจากนี้ หากกองทุนลงทุนในตราสารหลากหลายประเภท เช่น หากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และเงินฝาก ตัวชี้วัดควรเป็นตัวชี้วัดผสมที่คำนวณจากทั้งตัวชี้วัดของหุ้น ตราสารหนี้ และเงินฝาก ไม่ใช่นำผลตอบแทนของกองทุนไปเทียบกับตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผสมต้องถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนการลงทุนของตราสารแต่ละประเภทตามนโยบายการลงทุนด้วย

            หวังว่า สรรหามาเล่าฉบับนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนมากขึ้น รวมทั้งใส่ใจตรวจสุขภาพกองทุนของท่านอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท่านต้องคำนึงไว้เสมอว่าการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนและตัวชี้วัด จะต้องเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน และไม่ควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจเกิดการเข้าใจผิดจากการตีความข้อมูลในช่วงเวลาที่สั้นเกินไปได้ แล้วพบกันใหม่กับสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ   

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th