หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ใครๆ ก็อยากมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ทุกท่านทั้งที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านทราบไหมคะว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลเพียงสิ้นปี 2549 นายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีจำนวนมากว่า 7,400 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2548 มากกว่า 10% ขณะที่จำนวนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนมีทั้งสิ้น 1.81 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% จากปี 2548 จากตัวเลขดังกล่าว ท่านอาจมีคำถามว่า ทำไมนายจ้างและลูกจ้างถึงได้สมัครใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

จำนวนนายจ้างจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและจำนวนลูกจ้างที่เป็นสมาชิก

            สาเหตุหลักที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตอย่างต่อเนื่องน่าจะมาจากประโยชน์ที่นายจ้างและลูกจ้างจะได้รับจากการมีกองทุนนั่นเอง สำหรับนายจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างเพื่อดึงดูดลูกจ้างที่ทำงานดีให้ทำงานกับบริษัทไปนานๆ และเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนยังสามารถคิดเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้อีกด้วย

            สำหรับลูกจ้าง การเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง ลูกจ้างยังได้ประโยชน์จากเงินสมทบของนายจ้าง และผลตอบแทนที่เกิดจากการนำเงินสะสมของตนและเงินสมทบของนายจ้างไปลงทุนต่ออีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกจ้างมีเงินออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณอย่างไม่ลำบาก นอกจากนี้ เงินที่ส่งเข้าหรือจ่ายออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

            อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกจ้างจำนวนมากที่เป็นสมาชิกทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร แต่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพราะฝ่ายบุคคลยื่นใบสมัครให้ ดังนั้น จึงเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราต่ำสุดเท่าที่ข้อบังคับกองทุนอนุญาตให้ทำได้ และไม่สนใจติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน โดยรู้เพียงว่าจะถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน และเมื่อลาออกจากงานจะได้รับเงินก้อนหนึ่งเท่านั้น

            ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างแท้จริง คณะกรรมการกองทุนในหลายบริษัทจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิกได้ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท อินทราเน็ต หรือเสียงตามสาย บางแห่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน รวมทั้งเปิดช่วงเวลาให้สมาชิกได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการหลายรายยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

            สำหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสเป็นสมาชิกของกองทุน หลังจากทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกแล้วก็อาจเสนอให้นายจ้างพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทบ้าง เพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทเองและของลูกจ้าง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ   
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th