หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กฎกติกาในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ..พบกับหลากหลายเรื่องราวใน "สรรหามาเล่า" อีกเช่นเคย  ท่านผู้อ่านคงรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในหลายแง่มุมกันมาแล้ว และเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเป็นสมาชิกกองทุนหรือเป็นกรรมการกองทุนอยู่ด้วย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละกองทุนสามารถตั้งกฎกติกาของตนเองได้ สรรหามาเล่าจะขอนำมาเล่าให้ฟัง

            กฎกติกาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า "ข้อบังคับกองทุน" นั้น จะมีการวางข้อกำหนดในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกองทุน  เช่น การรับสมาชิก การจ่ายเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ วิธีคำนวณผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อลาออกจากกองทุน ฯ ข้อบังคับจึงเป็นเหมือนกรอบในการดูแลจัดการกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนต้องปฏิบัติตาม  นอกจากนี้ ข้อบังคับยังกำหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกไว้ เช่น สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราใด สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเมื่อใด ในอัตราเท่าใด รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสมาชิก  เป็นต้น  ดังนั้น ข้อบังคับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกควรจะต้องรู้และได้อ่านโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนควรมีโอกาสทำความเข้าใจกฎกติกาของกองทุนให้ถ่องแท้ เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิทธิของตนเองได้ด้วย

            อย่างไรก็ดี  เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมายจึงกำหนดเป็นกรอบอย่างกว้างว่า ข้อบังคับต้องมีข้อกำหนดในเรื่องอะไรบ้าง ส่วนรายละเอียดให้สามารถกำหนดขึ้นมาได้เอง โดยข้อบังคับกองทุนจะต้องไม่กำหนดกติกาที่ขัดต่อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ข้อบังคับที่ดีต้องมีความชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตีความจากความคลุมเครือของถ้อยคำที่ใช้  

            จากประสบการณ์การทำหน้าที่นายทะเบียนกองทุนซึ่งรับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและแก้ไขข้อบังคับกองทุนพบว่า เกิดปัญหาหลากหลายรูปแบบอันเนื่องมาจากการเขียนข้อบังคับกองทุนได้โดยอิสระ บางครั้งมีประเด็นต้องพิจารณาว่าข้อบังคับใดขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหรือไม่ ทำให้นายทะเบียนต้องใช้เวลาไปกับการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย   ในขณะเดียวกัน นายจ้างรายใหม่ที่ต้องการจัดตั้งกองทุนอาจจะนึกภาพหน้าตาของข้อบังคับไม่ออกเนื่องจากไม่มีตัวอย่าง และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี  

            ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำข้อบังคับกองทุนที่เป็นมาตรฐานขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นข้อบังคับที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทั้งเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้มี และเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาในทางปฏิบัติ เช่น การโอนและการรับโอนสมาชิกที่จะรองรับเรื่องการขอโอนย้ายเงินจากกองทุนของนายจ้างเดิมไปออมต่อในกองทุนนายจ้างรายใหม่  เป็นต้น

            สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยอ่านข้อบังคับกองทุนของท่าน  ติดต่อขอดูได้ที่คณะกรรมการกองทุนของท่านเลยค่ะ เพราะคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้สมาชิกทราบอยู่แล้ว อย่าลืมนะคะ ข้อบังคับที่ดีควรมีความชัดเจน ไม่ขัดกฎหมาย และสามารถปฏิบัติได้จริง

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th