หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสร้าง Good Governance ได้อย่างไร

            สวัสดีค่ะ หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมคณะกรรมการกองทุนจึงควรมี Good Governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำตอบคือ คณะกรรมการกองทุนในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้าง เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารกองทุน เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเงินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และให้มีความมั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันแก่สมาชิกเมื่อออกจากงาน ออกจากกองทุน หรือเสียชีวิต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ข้อบังคับของกองทุน มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมสมาชิกกองทุน โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการกองทุนที่ดีควบคู่ไปด้วย  

            คณะกรรมการกองทุนจะสร้าง Good Governance ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนได้อย่างไร แนวทางต่อไปนี้อาจจะช่วยให้คณะกรรมการกองทุนเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

  • การศึกษาหาความรู้ กรรมการกองทุนควรหมั่นหาความรู้และทำความเข้าใจในธุรกิจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะข้อบังคับตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกองทุน เช่น หลักสูตร FC Fundamental Course หรือหลักสูตรความรู้ด้านการลงทุน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
   ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อกองทุน
  • การกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ควรกำหนดรายละเอียดของหน้าที่กรรมการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการกองทุนทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดตามกฎหมาย หรือข้อบังคับกองทุน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีและไม่บกพร่อง
  • การกำหนดนโยบายการการลงทุนของกองทุน ควรสอบถามความต้องการของสมาชิกก่อนว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อได้มติจากเสียงส่วนใหญ่แล้ว ก็หารือกับผู้จัดการกองทุนว่าควรลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของสมาชิก
  • การติดตามตรวจสอบ ควรติดตามการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
  • การพิจารณาให้กองทุนทำธุรกรรมสำคัญ รวมทั้งกรณีต่างๆ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ควรพิจารณาโดยใช้หลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนในระยะยาว และหากมีส่วนได้เสียต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย
  • การทำหน้าที่ในการเข้าประชุม กรรมการกองทุนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งด้วยความตั้งใจ และในการประชุมควรยกประเด็นข้อสงสัยที่สำคัญหรือคำถามจากสมาชิกมาหารือด้วย
  • การจัดประชุมสมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรืออาจจัดให้มีมากกว่านั้นในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันกระทบสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก เช่น แจ้งข้อมูลงบการเงิน การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น
  • การสร้างสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก คณะกรรมการควรมีการสื่อสารกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สมาชิกทราบข้อมูลที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ควรติดตามสอบถามความเห็นหรือข้อมูลต่างๆ เพื่อมาปรับปรุงการบริหารดูแลกองทุนด้วย ทั้งนี้ ควรประชาสัมพันธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่กระทบต่อสิทธิของสมาชิก โดยจัดให้มีระบบการเผยแพร่หรือให้ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง

            ที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่ยกมาสำหรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่มีการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งมีหัวใจหลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ หลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความระมัดระวัง และหลักการติดตามดูแล ท่านที่สนใจแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนภายใต้หลักการ Good Governance สามารถอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือชื่อ “แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ thaipvd.com และพบกับเรื่องราวน่าสนใจในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th