หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน หลายนโยบายหลายความเสี่ยง

สวัสดีค่ะ ท่านทราบหรือไม่ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านมีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร และลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้าง และที่สำคัญท่านทราบไหมว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทต่างๆ สามารถกำหนดนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันได้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก  เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการออมเพื่อการเกษียณ ต้องไม่มีความเสี่ยงและ ต้องได้ผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ หรือค่อยๆ สะสมไปเรื่อยๆ ทั้งที่การออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาวจึงมีเวลาเพียงพอที่จะเผชิญกับความผันผวนได้บ้าง 

โดยที่สมาชิกมีคุณลักษณะ (profile) ที่ต่างกัน เช่น อายุ ความจำเป็นด้านรายจ่าย ภาระภาษี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ เป็นต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดนโยบายการลงทุนได้หลากหลาย และได้เพิ่มประเภททรัพย์สินให้กองทุนลงทุนมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งการที่สมาชิกได้มีโอกาสเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดรับกับความต้องการของสมาชิกก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากขึ้น

นโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีลักษณะเดียวกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ขายต่อประชาชนทั่วไป (Retail Mutual Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) ได้แก่ (1) นโยบายการลงทุนในตลาดเงิน ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (2) นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตร   (3) นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น หุ้นกู้   (4) นโยบายการลงทุนแบบผสม ซึ่งลงทุนทั้งเงินฝาก ตราสารหนี้ และตราสารทุน และ (5) นโยบายการลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ เป็นต้น

เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราขอจำลองแผนภาพแสดงระดับของผลตอบแทนและความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน 5 ประเภท จากน้อยไปมาก ตามรูปข้างล่างนี้

                                                    

อย่าลืมว่า การลงทุนในตราสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ตราสารทุน หรือตราสารหนี้ จะมี ความผันผวนของราคาหรือความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่จะมากน้อยแตกต่างกันตามปัจจัยของแต่ละหลักทรัพย์ การกำหนดนโยบายการลงทุนและสัดส่วนการกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะ profile ของสมาชิก จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกองทุนควรคำนึงถึง

ทั้งนี้ หากองค์กรของท่านต้องการเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน หรือที่เรียกว่า Employee’s Choices ก็สามารถจัดตั้งกองทุนใหม่ที่มีนโยบายแตกต่างจากที่มีอยู่ได้ เพื่อเป็นทางเลือก แก่สมาชิกที่มีความต้องการต่างกัน ซึ่งจะมีผลให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น การหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนจากผู้รู้ เช่น ผู้จัดการกองทุน ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน หรือนักวิชาการ จึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสมาชิกกองทุน ในการเตรียมตัวให้พร้อมหากโอกาสในการเลือกการลงทุนของท่านมาถึง แล้วพบกับสรรหามาเล่าใหม่ในตอนหน้า สวัสดีค่ะ

 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th