หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ทางเลือกสำเร็จรูป

            สวัสดีค่ะท่านผู้สนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ท่านอาจจะรู้สึกยุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในการจัดตั้งกองทุน โดยเฉพาะหากท่านอยู่ในองค์กรขนาดเล็ก ท่านอาจจะกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องสำคัญๆ อาทิ การกำหนดข้อบังคับกองทุนและนโยบายการลงทุน ดังนั้น สรรหามาเล่าฉบับนี้ขอเสนอทางเลือกสำเร็จรูปให้ท่าน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนบางส่วนลงไปได้

            โดยทั่วไป รูปแบบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมี 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยนายจ้างรายเดียว (single fund) และกองทุนที่นายจ้างหลายรายร่วมกันจัดตั้ง (pooled fund) โดย single fund เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเงินกองทุนพอสมควร ซึ่งสามารถแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุนได้ ข้อดีของ single fund ก็คือ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับกองทุนหรือนโยบายการลงทุนได้โดยสะดวก ทำให้กองทุนของท่านสามารถเรียกร้องบริการจากบริษัทจัดการได้ตรงตามความต้องการ

             แต่สำหรับองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ไม่มีความต้องการที่ซับซ้อนมากนัก สามารถเข้าร่วมกับกองทุนอื่นได้ในลักษณะ pooled fund ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่ร่วมกัน ใช้ข้อบังคับกองทุนหลักและนโยบายการลงทุนร่วมกัน แต่จัดทำระบบสมาชิกที่แยกจากกัน เพื่อรักษาข้อมูลของนายจ้างแต่ละราย และสิทธิ์ในกองทุนจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนเงินกองทุนของสมาชิกในแต่ละนายจ้าง

             คณะกรรมการกองทุนไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดข้อบังคับกองทุนหลักและนโยบายการลงทุน หรือคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชีด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทจัดการได้นำเสนอ pooled fund ต่างๆ ที่มีนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่หลากหลายไว้แล้ว คณะกรรมการกองทุนเพียงแต่ศึกษารายละเอียดของบริษัทจัดการ และ pooled funds ภายใต้บริษัทจัดการนั้นๆ เพื่อค้นหาบริษัทจัดการที่มีคุณภาพ และ pooled fund ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่เพียงกำหนด เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อบังคับกองทุนเฉพาะในส่วนขององค์กรของตนเท่านั้น อาทิ อัตราเงินสมทบและเงินสะสม และหลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ให้สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

             แม้ว่าคณะกรรมการกองทุนจะไม่มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมในเรื่องหลักๆ อาทิ ข้อบังคับกองทุนหลัก หรือนโยบายการลงทุน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนจากนายจ้างทุกรายต้องเห็นชอบ หรือบางประเด็นอาจขึ้นกับความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหลักซึ่งมาจากตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนในแต่ละนายจ้าง แต่ pooled fund ก็มีข้อดีหลายประการ อาทิ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ เช่น ค่าสอบบัญชี ซึ่งมักคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายปี เนื่องจากกองทุนของนายจ้างทุกรายจะออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกัน นอกจากนี้ การรวมเงินกองทุนของนายจ้างแต่ละราย ทำให้กลายเป็นกองทุนขนาดใหญ่ สามารถลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทมากขึ้น ทำให้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้มากขึ้น

            ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งในลักษณะ pooled fund มีจำนวน 60 กองทุน ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละกอง อาทิ ชื่อกองทุน วันที่จัดตั้ง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และบริษัทจัดการ ได้ที่ www.thaipvd.com และเมื่อได้กองทุนที่สนใจแล้วก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของแต่ละบริษัทจัดการหรือโทรสอบถามรายละเอียดกองทุนนั้นๆ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยตรงได้เช่นกัน เชื่อว่าทางเลือกสำเร็จรูปนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจจัดตั้งกองทุนได้พิจารณาในเบื้องต้นได้ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th