หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ก้าวทันผู้จัดการกองทุน

            สวัสดีค่ะ ท่านคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในแต่ละเดือนท่านจะได้รับรายงานเกี่ยวกับกองทุนจากบริษัทจัดการของท่าน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ รายงาน กช.1.1 รายงาน กช.1.2 และ รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ท่านทราบไหมคะว่า รายงานเหล่านี้แสดงรายการสำคัญอะไร และมีจุดใดบ้างที่ท่านควรใส่ใจเป็นพิเศษ เราจะมาเริ่มดูรายละเอียดทีละรายงานเลยค่ะ

            รายงาน กช. 1.1 : งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้าง และผลประโยชน์ 

            เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดของรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นจากเงินสะสมและเงินสมทบในส่วนสมาชิกและนายจ้าง และการลดลงจากการจ่ายคืนเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งเป็นยอด ณ วันสิ้นเดือนนั้น และยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนที่รายงาน ในรายงานนี้มีจุดที่ท่านควรสังเกตคือ รายได้ส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของท่านหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กองทุนของท่านมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก แต่รายงาน กช. 1.1 แสดงตัวเลขให้เห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายหุ้นและเงินปันผลรับ จึงต้องพิจารณาว่าการลงทุนจริงสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนหรือไม่ แต่หากการลงทุนจริงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนแล้ว ก็น่าคิดต่อว่า นโยบายการลงทุนของกองทุนสอดคล้องกับภาวะตลาดในขณะนั้นหรือไม่ เพราะมีกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพียงเล็กน้อย แต่กลับสร้างรายได้ให้กองทุนในสัดส่วนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุน ซึ่งท่านอาจนำข้อมูลเหล่านี้มาหารือกับบริษัทจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต

            นอกจากนี้ ท่านควรพิจารณาดูว่ากองทุนมีกำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อขายทรัพย์สินจริงหรือจากการตีราคาทรัพย์สินตามราคาตลาด ทั้งนี้ กำไร/ขาดทุนจากการตีราคาตามราคาตลาดยังทำให้ท่านทราบคุณภาพของทรัพย์สินเหล่านั้นอีกด้วย อาทิ ถ้ากองทุนของท่านขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน แสดงว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นมีราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุนที่กองทุนซื้อทรัพย์สินนั้นมา ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นข้อสังเกตเพื่อสอบถามแนวทางดำเนินงานของบริษัทจัดการต่อทรัพย์สินนั้นว่าจะถือไว้ต่อไปหรือจะขายออกหากไม่เห็นอนาคต รวมทั้ง ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งท่านควรให้ความใส่ใจ อาทิ ยอดยกมาและยอดยกไปในแต่ละเดือนถูกต้องหรือไม่ จำนวนค่าใช้จ่ายต่อเดือนสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปีหรือไม่ เป็นต้น

            รายงาน กช. 1.2 : งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

            เป็นรายงานแสดงรายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนถือครองอยู่ ณ วันสิ้นเดือนที่รายงาน ทำให้ท่านทราบว่ากองทุนของท่านไปลงทุนในตราสารประเภทใดบ้าง และเป็นร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ตรวจสอบว่าบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวันครบกำหนดของตราสารจะช่วยให้ท่านตรวจสอบได้ว่ากองทุนของท่านมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะการจ่ายเงินให้สมาชิกหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านทราบว่าสมาชิกของท่านจำนวนหนึ่งมีกำหนดจะเกษียณอายุพร้อมๆกัน ทำให้กองทุนต้องมีสภาพคล่องสูงกว่าปกติเพื่อจ่ายคืนเงินให้สมาชิกที่เกษียณ นอกจากนี้ ท่านสามารถทราบข้อมูลสำคัญโดยรวมของกองทุน ได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จำนวนหน่วยทั้งหมดของกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย และอัตราผลตอบแทนสะสมสุทธิ เพื่อใช้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของกองทุนกับรายงานในเดือนก่อนหน้าด้วย

            รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

            จะแบ่งสินทรัพย์ที่ลงทุนเป็น 4 กลุ่ม เรียงตามอันดับความเสี่ยงได้แก่ (1) ตราสารภาครัฐไทยและต่างประเทศ (2) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้สั่งจ่าย/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน (3) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) (4) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ
(non-investment grade) ดังนั้น ท่านสามารถตรวจสอบคร่าวๆ ได้ว่า กองทุนของท่านลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงมากน้อยเพียงใด โดยตรวจสอบอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารในกลุ่มที่ 3 และ 4 รวมทั้งอัตราส่วนการลงทุนในตราสารในกลุ่ม 4 เพื่อดูว่ามีการลงทุนที่เกินสัดส่วนเงินลงทุนสูงสุดที่กำหนดไว้หรือไม่ หากมีตราสารประเภท non-investment grade ในสัดส่วนที่สูงก็คงต้องสอบถามบริษัทจัดการว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเงินของสมาชิกกองทุน

            หวังว่า สรรหามาเล่าฉบับนี้ จะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยให้คณะกรรมการกองทุนก้าวทันผู้จัดการกองทุนในการที่จะสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในวางแผนการบริหารเงินลงทุนของกองทุนในอนาคตได้อีกด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th