หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้บอกอะไรได้บ้าง

            สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แสดงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้กันมาบ้างแล้ว เคยสงสัยไหมคะว่า ตัวอักษรเหล่านี้มีความหมายอย่างไร และทำไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับตัวอักษรเหล่านี้ สรรหามาเล่าฉบับนี้จะมาเฉลยคำตอบให้ทราบกันค่ะ

            ตราสารหนี้ที่จะออกเสนอขายในประเทศไทยต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารนั้นๆ ว่า ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ได้ด้วยตนเอง

            ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2 ราย ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ TRIS (TRIS Rating Co., Ltd) และ Fitch (Fitch Ratings (Thailand) Ltd.) บริษัทเหล่านี้จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ทีมผู้บริหารและกลยุทธ์ การก่อหนี้และสภาพคล่องของกิจการ เสถียรภาพของรายได้และกำไร ข้อบังคับของตราสารหนี้ ได้แก่ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระดับการด้อยสิทธิ การค้ำประกัน การกำหนดเงินเพื่อไถ่ถอน และระยะเวลาถึงกำหนดไถ่ถอน และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการ โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากทั้งเอกสารเผยแพร่ทั่วไป และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกิจการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปประเมินเพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งมีทั้งอันดับความน่าเชื่อถือของกิจการที่ออกตราสารหนี้ (issuer rating) และของตราสารหนี้ที่ออกเสนอขายในแต่ละครั้ง (issue rating)

            ตัวอย่างการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS

 สัญลักษณ์

ความหมาย

AAA

ระดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำสุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

AA

ระดับเครดิตสูงมาก มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

A

ระดับเครดิตสูง มีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

BBB

ระดับเครดิตปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ที่เพียงพอ

BB

ระดับเครดิตต่ำ มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

B

ระดับเครดิตต่ำมาก มีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

C

ระดับเครดิตต่ำสุด มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

D

ระดับผิดนัดชำระหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ไมสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

            ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป จัดอยู่ในระดับน่าลงทุน หรือเรียกว่า Investment grade ทำให้ได้รับความนิยมจาก นักลงทุน ขณะที่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า BBB ถือเป็นตราสารหนี้ที่ลงทุนเพื่อเก็งกำไร (Speculative grade) ซึ่งผู้ออกตราสารมีความมั่นคงทางการเงินต่ำ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด ส่งผลให้ผู้ออกตราสารมีต้นทุนในการออกที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับสูงจึงจะสามารถดึงดูดผู้ลงทุนได้

           นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสารหนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของตราสาร ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ หวังว่าเพื่อนสมาชิกจะลองสังเกตดูตราสารหนี้ในพอร์ตของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะว่ามีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้อยู่ในระดับไหนบ้าง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th