หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านโปสเตอร์

            หลายท่านคงทราบกันดีว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความสำคัญต่อคนในวัยทำงานมากขึ้นในฐานะที่เป็นเครื่องมือการออมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตหลังเกษียณ เป็นการวางแผนระยะยาวที่จะรองรับการใช้ชีวิตเมื่อไม่ได้ทำงานแล้ว อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการที่สำคัญในการดึงดูดบุคลากร ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับองค์กร  

            อย่างไรก็ดี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสมาชิกเอง การสร้างสรรค์สื่อที่เข้าถึงสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่สมาชิกของกองทุน และกระตุ้นให้สมาชิกมีความตื่นตัวในเรื่องการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเอง มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ริเริ่มจัดทำโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้แจกจ่ายให้แก่นายจ้างที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกรายในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งหลายท่านคงจะได้เห็นกันไปบ้างแล้ว สำหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นโปสเตอร์ก็ขอเชิญพบกับสาระสำคัญที่มีอยู่ในโปสเตอร์ได้ที่นี่ค่ะ

            โปสเตอร์แผ่นแรก "เริ่มออมพร้อมรับอนาคต" ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการออมจากโครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีจำนวน ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็น และการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

            โปสเตอร์แผ่นที่สอง "ออม 1 แต่ได้ถึง 2" คือเมื่อคุณออมเงินในกองทุน นายจ้างจะสมทบให้อย่างน้อยเท่ากับที่คุณออม และคุณยังสามารถออมเงินไว้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จนถึงวันเกษียณแม้เมื่อคุณเปลี่ยนงาน โดยการคงเงินไว้ในกองทุนของที่ทำงานเดิม เพื่อรอโอนย้ายไปยังกองทุนของที่ทำงานใหม่เพื่อเป็นการออมอย่างต่อเนื่อง

            โปสเตอร์แผ่นที่สาม "เป็นหูเป็นตาแทนคุณ" ทำให้คุณทราบว่า คณะกรรมการกองทุนคือตัวแทนของสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากนายจ้างและ การเลือกตั้งจากลูกจ้างที่เป็นสมาชิก โดยมีหน้าที่คัดเลือกบริษัทจัดการให้บริหารเงินกองทุน และดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ฉะนั้น ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องกองทุน อย่าลืมนึกถึงคณะกรรมการกองทุนของคุณนะคะ 

 

            โปสเตอร์แผ่นที่สี่ "เสี่ยงน้อยเสี่ยงมากคุณเลือกได้" ได้เล่าถึงบทบาทของบริษัทจัดการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนของคุณ
ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผลกลับมาให้สมาชิก

            โปสเตอร์แผ่นที่ห้า "ตรวจสอบทุกขั้น มั่นใจทุกตอน" ทำให้คุณได้รู้ว่า คุณสามารถตรวจสอบจากสลิปเงินเดือนได้ว่า มีการนำส่งเงินของคุณ
ครบถ้วนหรือไม่ อีกทั้งคุณยังสามารถตรวจสอบการนำส่งเงินของนายจ้าง ตลอดจนผลการบริหารงานของบริษัทจัดการได้จากรายงานรายตัวสมาชิก ซึ่งบริษัทจัดการจะส่งให้คุณทุก 6 เดือน

            โปสเตอร์แผ่นที่หก "ยิ้ม ...หลังเกษียณ" แสดงให้เห็นว่าเมื่อออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว เมื่อถึงวันที่คุณเกษียณก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่คุณจะได้รับเงินที่คุณออมไว้พร้อมเงินที่นายจ้างช่วยสมทบและผลประโยชน์ที่งอกเงย รวมทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วย

            หลังจากได้แนะนำเนื้อหาสาระกันไปแล้ว คุณสามารถชมโปสเตอร์ได้ที่  www.thaipvd.com และสำหรับผู้ที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและต้องการขอรับโปสเตอร์ไปเผยแพร่สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วพบกับสาระน่ารู้ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th