หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน สัญญาฟิวเจอร์สในมิติที่แตกต่าง

            สวัสดีค่ะ หลังจากที่แนะนำเพื่อนสมาชิกให้รู้จักสินค้าตัวแรกของตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญา SET 50 Index Futures กันไปแล้ว ในคราวนี้
จะพาไปเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสัญญาฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ว่าจะสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างไรค่ะ

            เริ่มกันที่...สัญญาฟิวเจอร์ในพันธบัตรรัฐบาล เราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ

ธนาคารพาณิชย์ ก. ถือพันธบัตร 10,000 หน่วย ราคาทุน 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเงินลงทุน ทั้งสิ้น 10 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3%  

 

วันที่ 1 มิถุนายน 25XX ราคาพันธบัตรในตลาดอนุพันธ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 990 บาท ต่อหน่วย ธนาคาร ก. คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น และจะเป็นผลให้ราคาพันธบัตรลดลง โดยหากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ราคาพันธบัตรเหลือ 960 บาท/หน่วย มูลค่าเงินลงทุนจะเหลือ 9.6 ล้านบาท ดังนั้น ธนาคาร ก. จึงป้องกันความเสี่ยงด้วยการขาย Futures ในพันธบัตรรัฐบาล ในตลาดอนุพันธ์ โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้  
  • สินค้าอ้างอิง
     

: พันธบัตรรัฐบาล ดอกเบี้ย 3% อายุ 5 ปี
 

  • ราคาพันธบัตรล่วงหน้า

: 990 บาท/หน่วย 
 

  • ขนาดของ 1 สัญญา 

: 100 หน่วยพันธบัตร
 

  • จำนวนสัญญาที่ขาย  

: 100 สัญญา
 

  • วันที่ครบกำหนด
     

: 31 สิงหาคม 25XX
 

  • เงื่อนไขการส่งมอบ     

: ส่งมอบสินค้า (Physical delivery)

 

วันที่ 31 สิงหาคม 25XX ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของสัญญา พบว่า อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 1% ราคาพันธบัตร ลดลงเหลือ 960 บาท/หน่วย มูลค่าเงินลงทุนเหลือ 9.6 ล้านบาทตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคาร ก. จะต้อง
          (1) ส่งมอบพันธบัตรตามสัญญา Futures จำนวน 10,000 หน่วย (100 สัญญา @ 100 หน่วย)
          (2) ได้รับเงินจำนวน 9.9 ล้านบาท (990 บาท/หน่วย * 100 หน่วย/สัญญา * 100 สัญญา)
ผลลัพธ์ : ธนาคาร ก. ขาดทุน 0.1 ล้านบาท (10-9.9) หากธนาคาร ก. ไม่ได้ขายสัญญา Futures ในพันธบัตรรัฐบาล จะขาดทุน 0.4 ล้านบาท (10-9.6)
นั่นคือ ผลจากการขายสัญญา Futures ทำให้ธนาคาร ก. ได้รับเงินเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท (0.4-0.1)

            

            จะเห็นได้ว่า สัญญาฟิวเจอร์สสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้ ซึ่งผู้ใช้ต้องมีความรู้เพียงพอและสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในตลาดอนุพันธ์ ยังมีสัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับสินทรัพย์ประเภทอื่นอีก เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินค่ะ ซึ่งในอนาคตบริษัทตลาดอนุพันธ์ หรือ TFEX  ก็คงจะนำมาเสนอให้ผู้ลงทุนได้ซื้อขายกันค่ะ 

 

            ในคราวหน้าจะพาเพื่อนสมาชิกไปรู้จักกับสัญญาออปชัน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของตราสารอนุพันธ์ค่ะ       

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th