หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหาเล่า
ตอน ตราสารอนุพันธ์ ตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยง

            สวัสดีเพื่อนสมาชิกค่ะ สรรหามาเล่าฉบับที่ผ่านมาได้พาเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับโครงสร้างของตลาดอนุพันธ์และสินค้าตัวแรกในตลาดอนุพันธ์กันแล้ว วันนี้จะพาไปรู้จักกับตราสารอนุพันธ์ในมุมที่กว้างขึ้น ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะ

            ตราสารอนุพันธ์เป็นสัญญาทางการเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันที่จะซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying assets) ในปัจจุบัน โดยจะส่งมอบและชำระราคากันในอนาคต สินทรัพย์อ้างอิงมีได้หลายอย่าง เช่น หุ้นสามัญ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ น้ำมันดิบ และดัชนีทางการเงินอื่น ๆ

            เราสามารถแบ่งประเภทตราสารอนุพันธ์ตามลักษณะของสัญญาได้เป็น 2 ประเภท คือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures contract) และสัญญาออปชัน (Option contract) 

สัญญาฟิวเจอร์ส คือ สัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะซื้อขายสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในอนาคต โดยตกลงราคาและจำนวนที่จะซื้อขายไว้ตั้งแต่วันทำสัญญา ส่วนการชำระราคา (Settlement) จะทำในวันที่ครบกำหนดสัญญา
สัญญาออปชัน คือ สัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าและภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าออปชัน หรือที่เรียกว่า พรีเมียม (premium) ให้แก่ผู้ขาย เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามราคาที่ตกลงไว้ เมื่อถึงวันครบกำหนด หากผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิ ผู้ซื้อจะขาดทุนเท่ากับค่า premium ที่จ่ายไป  
 

            ข้อดีของการใช้ตราสารอนุพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านแรกเพื่อบริหารความเสี่ยง โดยผู้ลงทุนสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า เช่น บริษัทมีแผนที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตสินค้าในอีก 3 เดือนข้างหน้า แต่บริษัทเกรงว่า เงินบาทจะอ่อนค่า ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกดอลลาร์สหรัฐได้เท่าเดิม บริษัทจึงซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส โดยตกลงจะซื้อดอลลาร์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ในวันที่ทำสัญญา

 

            ข้อดีด้านที่สองคือ เพื่อเก็งกำไร โดยผู้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะจ่ายเพียงค่า premium ซึ่งใช้เงินน้อยกว่าการเข้าไปซื้อตราสารหลักที่
ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่

 

            แล้วเราสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้จากที่ใดบ้าง? โดยทั่วไป ตลาดซื้อขายตราสาร อนุพันธ์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1) ตลาดที่เป็นทางการ (Organized and Centralized Exchange) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย Futures และ Options เป็นหลัก โดยตลาดจะกำหนดรายละเอียดของสัญญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายไว้ เพื่อดูแลให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปร่งใส และ (2) ตลาด OTC (Over-the-counter) ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงเจรจาซื้อขายตราสารกันเอง โดยไม่ต้องผ่านตลาดที่ ตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย

 

            มาถึงบรรทัดนี้ ก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ในภาพที่กว้างขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับกับพัฒนาการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วพบกับสาระดีๆ ที่เราจะนำมาเสนอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th