หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ทำไมต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุน

            สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่าน หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเกี่ยวกับการ ลงทุนฉบับใหม่ ที่รู้จักกันในนาม สน.28/2549 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 หลายท่านอาจจะนึกสงสัยว่าทำไมต้องกำหนดประเภททรัพย์สินที่ให้กองทุนลงทุนได้ ทำไมต้องกำหนดอัตราส่วนของหลักทรัพย์ไว้ยุ่งยากมากมาย บางท่านอาจมองว่าระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเรื่องของความสมัครใจ น่าจะปล่อยให้ลงทุนตามใจสมาชิกหรือบริษัทจัดการ ทำไมทางการต้องเข้ามาดูแลใกล้ชิด เข้มงวดเกินไปหรือเปล่า จากคำถามทั้งหลาย สรรหามาเล่าฉบับนี้จึงขอเป็นสื่อกลางทำความเข้าใจให้กับสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน ทุกท่าน ให้เข้าใจเหตุผลและที่มาของการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน

            ประการแรก ทำไมต้องกำหนดประเภททรัพย์สินที่ให้กองทุนลงทุนได้ ที่จริงแล้วการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อต้องการให้สมาชิกมั่นใจว่าจะมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ดังนั้น ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้จึงควรเป็นทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย มีตลาดรองรับ เพื่อให้ซื้อขายได้คล่องตัว และอยู่ภายใต้กรอบความสามารถที่บริษัทจัดการจะเข้าไปบริหารจัดการ สามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้ โดย คณะกรรมการควรพิจารณาประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสมาชิกกองทุน

            ประการที่สอง ทำไมต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุน หลักการลงทุนที่ดี คือต้องคำนึงทั้ง ผลตอบแทน (return) และความเสี่ยง (risk) จากการลงทุน ดังนั้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงควรมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม (diversification) และเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ (quality assets) ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และไม่ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนจะผันแปรไปตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเสมือนเป็นผู้ลงทุนรายย่อยที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้น้อย พนักงานส่วนใหญ่อาจไม่มีความรู้หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านตลาดเงินหรือตลาดทุนได้มากนัก ทางการจึงเข้ามาช่วยดูแลในเบื้องต้นโดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้ลงทุนได้จำกัดในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมาก เพื่อบรรเทาโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการลงทุนไประดับหนึ่ง

            ประการที่สาม ทำไมต้องกำหนดอัตราส่วนการลงทุนแต่ละบริษัท (company limit) เหตุใดกองทุนจึงลงทุนในหลักทรัพย์ใดเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนว่า หากให้กองทุนลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว ก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนจะ ขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทนั้น หากบริษัทนั้นเกิดความเสียหาย เช่น ขาดทุนจนล้มละลาย หรือเลิกกิจการ ทำให้กองทุนในฐานะผู้ถือหุ้นก็จะเสียหาย ตามไปด้วย ไม่มีผลตอบแทนเพียงพอที่จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิก สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนด company limit ตามประเภทของผู้ออกหลักทรัพย์เป็นหลัก เช่น ถ้าผู้ออกหลักทรัพย์ มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดี มีความมั่นคง หรือมีการกำกับดูแลจากทางการเข้มงวดอยู่แล้ว ก็จะพิจารณาให้ลงทุนในอัตราส่วนที่มากกว่า หลักทรัพย์ของผู้ออกที่มีผลการดำเนินต่ำกว่า เช่น หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับใน 4 ลำดับแรก เช่น AAA, AA, A, และ BBB ที่เรียกว่าอยู่ใน investment grade ก็จะพิจารณาให้ลงทุนในอัตราส่วนที่มากกว่า หลักทรัพย์ของผู้ออกที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า investment grade เป็นต้น

            ทีนี้ เราก็พอทราบเหตุผลและหลักการของการกำหนดสัดส่วนการลงทุนกันพอสังเขปแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ แม้ว่าบริษัทจัดการจะมีหน้าที่จัดการเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่คณะกรรมการกองทุนควรต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย หากบริษัทจัดการมีการลงทุนเกินอัตราส่วนที่ทางการกำหนด ก็จะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย แล้วพบกับสรรหามาเล่ากันใหม่ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th