หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การติดตามผลการจัดการกองทุน

             สวัสดีค่ะ เพื่อนๆสมาชิกสรรหามาเล่าทุกท่านหลังจากได้อ่านสาระน่ารู้เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสรรหามาเล่าหลายฉบับที่ผ่านมา คิดว่าเพื่อนสมาชิกคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว คราวนี้มาลองติดตามผลการจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุนกันดีไหมคะ มาดูกันว่าผู้จัดการกองทุนนำเงินของกองทุนไปลงทุนแล้วได้ผลเป็นอย่างไร มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่เพียงใด

             ในการติดตามดูผลการจัดการกองทุน สมาชิกสามารถดูได้จากรายงานผลการจัดการกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นและส่งให้คณะกรรมการกองทุนทุกเดือน โดยทั่วไปคณะกรรมการกองทุนจะแจ้งต่อสมาชิกอีกต่อหนึ่ง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท ในขณะที่หลายองค์กรใช้วิธีส่งให้สมาชิกทราบทางอีเมล์ หรือเผยแพร่ทางอินทราเน็ต แต่หากคณะกรรมการกองทุนของท่านไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้สมาชิกทราบ สมาชิกก็มีสิทธิขอดูจากคณะกรรมการกองทุนได้

             รายงานดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน โดยจะแสดงราคาทุนที่กองทุนไปซื้อทรัพย์สินมา และสรุปยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนไว้ จำนวนหน่วยทั้งหมดของกองทุน และมูลค่าต่อหน่วย รวมทั้งรายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กองทุน สำหรับวิธีคำนวณจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย สรรหามาเล่าฉบับที่แล้วเคยนำมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะ

             นอกจากรายงานผลการจัดการรายเดือนแล้ว  เมื่อครบ 6 งวด สมาชิกจะได้รับใบแจ้งยอดเงินรายตัวสมาชิก ประกอบด้วยข้อมูลยอดเงินรวม แบ่งเป็นเงินสะสม(A)ซึ่งเป็นเงินส่วนที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินสะสม(B)  กับเงินสมทบ(C)ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเข้า กองทุนเพื่อสมทบให้ลูกจ้างและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินสมทบ(D)  ยอดเงินสะสมและเงินสมทบ(A และ C) ดังที่แสดงในตารางจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา นั่นเป็นเพราะว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติมทุกเดือนนั่นเอง

รายการ

ส่วนของสมาชิก

ส่วนของนายจ้าง

ยอดรวมจำนวนเงิน(บาท)

เงินสะสม

ผลประโยชน์

เงินสมทบ

ผลประโยชน์

ยอดยกมา

 

B1

 

D1

 

เกิดขึ้นระหว่างปี

 

B2

 

D2

 

โอนย้ายกองทุน

 

B3

 

D3

 

ยอดรวม

A

B

C

D

 

            ในส่วนของผลประโยชน์ (B และ D) หมายถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่กองทุนได้รับแล้ว และผลประโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain/loss)  ดังนั้นหากพบว่า ผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี(B2 และ D2)แสดงตัวเลขติดลบ หมายความว่าหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้มีราคาลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นงวดที่แล้ว

            นอกจากข้อมูลที่เป็นจำนวนเงิน ยังมีข้อมูล "อัตราผลตอบแทนสะสมของกองทุน" ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันสิ้นงวดที่รายงาน เช่น รายงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน จะแสดงอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลา 6 เดือน และรายงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จะแสดงอัตราผลตอบแทนในรอบ 1 ปี

            เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นช่วยให้สมาชิกติดตามผลจัดการกองทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าต่อหน่วยแล้ว สมาชิกอาจใช้วิธีเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจบางตัว เช่น อัตราเงินเฟ้อ ก็่จะทำให้ทราบถึงผลการจัดการกองทุนในเชิงเปรียบเทียบได้ด้วยค่ะ 

            อย่าลืมติดตามสาระน่ารู้จากสรรหามาเล่าตอนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th