หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เขาคำนวณมูลค่ากองทุนกันอย่างไร

            คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไม “มูลค่าต่อหน่วย” ที่แสดงอยู่ในรายงานรายตัวสมาชิกที่คุณได้รับทุก 6 เดือน จึงมีมูลค่าขึ้นๆ ลงๆ และเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง สรรหามาเล่าฉบับนี้ จะมาบอกคุณว่าตัวเลขนี้ มีที่มาอย่างไร และบอกอะไรเราได้บ้าง

            มูลค่าต่อหน่วย หรือ unit value มีที่มาจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ NAV (Net Asset Value) ซึ่งก็คือ ตัวเลขที่บ่งบอกถึงมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนได้ลงทุนไปจากเงินของคุณและเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนรวมถึงดอกผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เมื่อหารด้วยจำนวนหน่วย ทั้งหมดของกองทุนแล้ว ก็จะได้มูลค่าต่อหน่วย ปัจจุบันการคิดคำนวณ NAV ใช้หลัก Mark to Market หรือ M to M ซึ่งก็คือ การใช้ราคาตลาดของตราสารที่ลงทุนนั้นๆ ในการคำนวณ

            สำหรับประเภททรัพยสิน์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนนั้น อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลักด้วยกัน และราคาตลาดที่นำมาใช้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นๆ พอสรุปได้ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน

ราคาตลาดที่นำมาใช้ประเมินมูลค่า

1. หุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาด ใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ / พันธบัตรรัฐบาล ใช้ราคาที่คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
3. หน่วยลงทุน ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV / UNIT)
4. เงินฝากธนาคาร ใช้มูลค่าเงินต้นบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับ
5. ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง

กรณีโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ใช้มูลค่าเงินต้นบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับ
กรณีโอนเปลี่ยนมือได้ ใช้ราคาที่คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

            จึงเป็นที่แน่นอนว่า NAV และมูลค่าต่อหน่วยย่อมต้องสะท้อนผลของการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามราคาตลาด ผลของการบริหารโดยบริษัทจัดการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะมีการจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนส่งให้คณะกรรมการ กองทุนทราบทุกเดือน รวมทั้งจัดทำรายงานทุก 6 เดือน และส่งให้สมาชิกภายในวันที่ 30 กรกฎาคม และ 30 มกราคมของทุกปี
 

            ดังนั้น หากคุณๆ สมาชิกท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คุณเป็นสมาชิก ก็อย่าลืมนึกถึงคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการลงทุนของของกองทุนของคุณนะคะ เพราะคณะกรรมการกองทุนจะเป็นด่านแรกที่จะให้คำตอบแก่สมาชิกได้  แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้ากับสาระที่เราสรรหามาเล่าให้คุณได้อ่านกัน สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th