หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ทางเลือกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ

            หลายคนอาจจะเคยคิดถึงการเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่า หากแต่ความคิดนั้นต้องสะดุดลงเพราะการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเป็นหลักล้าน และคุณเองก็อาจจะขาดทักษะในการบริหารจัดการในธุรกิจประเภทนี้ แต่ในวันนี้ ความคิดเช่นนั้นของคุณเป็นจริงได้ด้วย “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งสรรหามาเล่าฉบับนี้จะได้มาขยายความให้ฟังกันค่ะ

            กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนเพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยนำรายได้จากค่าเช่า หรือกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์มาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมถึง อพาร์ตเมนต์ บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม และศูนย์การค้า พร้อมทั้งมีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คุณจึงสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น จากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทนี้

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คุณเป็นสมาชิกอยู่นั้น ก็สามารถลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นี้ได้เช่นกัน  ในมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และโดยที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีภาระด้านภาษีเงินได้  ดังนั้น เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงถูกส่งต่อ  เป็นผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่

            อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การที่กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความคล่องตัวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน   ประกอบกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต้องซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาของหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามความต้องการซื้อขายในแต่ละขณะ  ดังนั้น ราคาของหน่วยลงทุน  ก็อาจจะมีส่วนลด (discount) จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน ซึ่งก็เป็นผลมาจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั่นเอง

            สิ่งจำเป็นที่ควรให้ความสำคัญในการเลือกลงทุน คือ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อดูถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวรวมทั้งความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งระดับผลตอบแทนควรสอดรับกับระดับของความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อประโยชน์ในการเป็นเงินออมเมื่อวันเกษียณของสมาชิก ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเกิดจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์จึงดูจะไม่เป็นปัญหามากนักเมื่อเทียบกับการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในการสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิก

            กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2546 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเมื่อสิ้นปี 2546 เป็นจำนวน 1,865 ล้านบาท และมีอยู่เพียง 2 กองทุน โดยในปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2549 มีมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 19,214 ล้านบาท มากกว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้วกว่า 10 เท่าตัว และมีจำนวนกองทุนเพิ่มเป็น 8 กองทุน

            เมื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในปี 2548 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการเต็มปี มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 0.51-0.61 บาทต่อหน่วย หรือคิดคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนได้ที่ 5%-6% ต่อปี    จะเห็นได้ว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว   จึงน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th