หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ถึงเวลาที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะลงทุนในต่างประเทศ..หรือยัง

            สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิก  เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสรรหามาเล่าได้นำสาระเกี่ยวกับ "การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการปูพื้น สรรหามาเล่าฉบับนี้จะขอขยายความในเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้มีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์  คราวนี้เรามาดูกันว่า หากกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ จะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง

            การลงทุนในต่างประเทศจะต้องผ่านขั้นตอนการขอนำเงินออกนอกประเทศก่อนค่ะ  โดยในปี 2548  สำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงินรวม 500 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรวงเงินให้อีก 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดสรรให้บริษัทจัดการแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

            โดยที่วงเงินลงทุนต่างประเทศมีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาว่า ด้วยวงเงินที่มีอยู่ ควรจะลงทุนแบบไหน อย่างไร และที่ไหน จึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

            ในทางปฏิบัติ  ในระยะเริ่มต้นที่บริษัทจัดการอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในต่างประเทศมากพอ อาจจะอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศแทน โดยนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งเพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนนั้นอาจจะเป็นกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนหุ้นที่มีการกระจายการลงทุนอยู่แล้ว เช่น ลงทุนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย (regional fund) หรือกระจายการลงทุนไปทั่วโลก (global fund) ก็ได้

            เมื่อผู้จัดการกองทุนรู้แล้วว่าจะลงทุนอย่างไร และมีวงเงินที่พร้อมจะนำไปลงทุนอยู่ในมือแล้ว ตอนนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบกองทุนของตนในการไปลงทุนต่างประเทศ การที่คณะกรรมการกองทุนจะให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือไม่  คณะกรรมการก็ต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอ  ขณะเดียวกัน ก็อาจจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของของสมาชิกด้วย  ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ คณะกรรมการกองทุนอาจขอให้บริษัทจัดการเข้ามาเสนอรายละเอียดโครงการลงทุนในต่างประเทศต่อคณะกรรมการกองทุน หรือจะเสนอต่อสมาชิกพร้อมกันไปทีเดียวเลยก็ได้ เพื่อจะได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราพร้อมที่จะแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนหาผลประโยชน์ในต่างประเทศหรือยัง

            อย่าลืมนะคะว่า การเตรียมตัวให้พร้อมโดยการทำความเข้าใจไว้ก่อนจะช่วยให้การตัดสินใจทำได้อย่างเหมาะสมค่ะ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th