หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน สินค้าตัวแรกในตลาดอนุพันธ์

            สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน หลังจากสรรหามาเล่าฉบับที่แล้วได้แนะนำให้รู้จักตลาดอนุพันธ์ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดอนุพันธ์กันไปแล้ว หวังว่าท่านคงเริ่มคุ้นเคยกับคำว่าอนุพันธ์แล้วนะครับ ท่านทราบหรือไม่ว่าสินค้าตัวแรกที่เปิดให้ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) คืออะไร มีแบบใดบ้าง

            คำตอบคือ “SET 50 Index Futures” ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่อ้างอิงราคากับดัชนี SET50 กล่าวคือสัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันในวันนี้ ว่าจะซื้อขายสัญญา SET 50 Index ณ ราคาหนึ่งในวันที่สัญญาครบกำหนด โดยแต่ละขณะ TFEX จะออก SET 50 Index Futuresให้ซื้อขาย 4 ชุด โดยแต่ละชุด จะครบกำหนดในวันทำการสุดท้ายของเดือน คือเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

            ทีนี้ ลองมาทำความเข้าใจกับขั้นตอนการซื้อขายว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการซื้อขาย SET 50 Index Futures มีขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. เปิดบัญชีกับโปรกเกอร์อนุพันธ์ ให้ยื่นเอกสารการเปิดบัญชีตามรายละเอียดที่โบรกเกอร์ระบุ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเงินประกันบางส่วน เรียกว่าวางเงินประกันขั้นต้น (Initial margin) ตามอัตราที่โบรกเกอร์กำหนด ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย

2. ส่งคำสั่งผ่านโบรกเกอร์อนุพันธ์ เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อหรือขาย Futures สิ้นสุดเดือนใด  จำนวน และราคาเท่าไร ก็ให้ส่งคำสั่งผ่านโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีอยู่ พร้อมทั้งระบุประเภทของคำสั่งซื้อขายด้วย

3. สรุปกำไรขาดทุนทุกวัน ในแต่ละวันโบรกเกอร์จะคำนวณมูลค่าสัญญาหรือที่เรียกว่า mark- to- market ตามราคาของแต่ละวัน (daily settlement price) ทำให้ผู้ลงทุนทราบกำไรหรือขาดทุนในแต่ละวันได้ หากได้กำไรโบรกเกอร์จะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า หากขาดทุนก็จะหักเงินออกจากบัญชีลูกค้า

4. วางเงินเพิ่มหรือถอนเงินประกัน ในกรณีที่คำนวณผลกำไรขาดทุนแล้ว หากผู้ลงทุนขาดทุนจนทำให้ระดับหลักประกันในบัญชีลดต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance margin) โบรกเกอร์จะเรียกให้ลูกค้านำเงินมาวางประกันเพิ่ม ในทางกลับกันหากบัญชีลูกค้ามีกำไรก็สามารถถอนเงินประกันออกเพื่อให้คงระดับหลักประกันขั้นต่ำที่กำหนดได้

5. ตรวจสอบสถานะ ลูกค้าควรหมั่นตรวจสอบสถานะ เพื่อประเมินและตัดสินใจปรับเปลี่ยนสถานะของตนเองได้ทันเวลา

            ทั้งนี้ หากต้องการปิดสถานะ สามารถทำได้โดยลงทุนตรงข้ามกับสถานะที่ถืออยู่ปัจจุบัน เช่น หากปัจจุบันมีสถานะซื้อ Futures ก็ให้ขาย Futures ที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น หาก Futures ที่ซื้อไว้เป็นสัญญาที่ครบกำหนดเดือนธันวาคม ก็จะต้องขาย Futures ที่ครบกำหนดเดือนธันวาคมด้วย โดยขายเท่ากับจำนวนซื้อที่คงเหลืออยู่ เพื่อจะได้ล้างฐานะก่อนครบกำหนดสัญญาได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือ Futures จนครบกำหนดสัญญา จะมีการคำนวณกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน ให้ผู้ซื้อและผู้ขายชำระเงินกันในวันครบกำหนดสัญญา

            หวังว่าท่านสมาชิกคงจะพอรู้จักสินค้าตัวแรกของตลาดอนุพันธ์ฯ กันบ้างแล้วนะครับ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการซื้อขาย Futures ของสินค้าอ้างอิงในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาล (Bond Futures) หรืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) ตามมาอีก สำหรับท่านที่สนใจการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tfex.co.th บางท่านอาจมีข้อสงสัยว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะเข้าไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์อะไรจากการลงทุนใน SET 50 Index Futures ได้บ้าง โปรดติดตามหาคำตอบได้ในสรรหามาเล่าฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th