หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน มาทำความรู้จักกับ...ตลาดอนุพันธ์

            สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อน ๆ คงได้ทราบข่าวการเปิดตัวของตลาดอนุพันธ์กันไปบ้างแล้ว แต่เชื่อได้ว่าหลายท่านคงยังไม่ทราบกลไกการดำเนินงานของตลาดอนุพันธ์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง สรรหามาเล่าฉบับนี้ อาสาพาเพื่อนสมาชิกไปรู้จักโครงสร้างของตลาดอนุพันธ์กันค่ะ

            เริ่มกันที่ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายอนุพันธ์ในไทย จะกำหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ในการซื้อขาย คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งกำกับดูแลการซื้อขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนในตลาดเกิดความมั่นใจว่าการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์จะเป็นไปอย่างมีระเบียบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

            บริษัทสมาชิก เช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดอนุพันธ์จะอนุญาตให้สมาชิกของตลาดอนุพันธ์เท่านั้นที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ได้โดยตรง โดยบริษัทสมาชิกที่ว่านี้จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าอนุพันธ์จากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อขายในตลาดอนุพันธ์จะต้องเปิดบัญชีและส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์เท่านั้น

            บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House Co.,Ltd. ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญของการซื้อขายอนุพันธ์ เนื่องจากจะเป็นผู้รับประกันการชำระราคาการซื้อขายทุกรายการที่เกิดขึ้นในตลาดอนุพันธ์ โดยเมื่อคำสั่งซื้อขายจับคู่กันแล้วสำนักหักบัญชีจะเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงที่คู่สัญญาของตนจะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงกันไว้

            โดยที่สำนักหักบัญชีจะเป็นผู้รับประกันการชำระราคาการซื้อขาย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันอันเกิดจากการเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญาได้ ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสำนักหักบัญชี ซึ่งจะมีการตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกมีฐานะการเงินดีและมีระบบการบริหารจัดการที่ดีพอ ทั้งนี้ สมาชิกของตลาดอนุพันธ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอเท่านั้นที่จะได้เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี

            นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเรียกหลักประกัน โดยสำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บจากสมาชิกสำนักหักบัญชี จากนั้นสมาชิกจะไปเรียกเก็บเงินประกันจากลูกค้าผู้ซื้อและผู้ขายของตนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติ สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สมาชิกถืออยู่ และนำไปเปรียบเทียบกับเงินประกันที่วางไว้ ถ้าไม่เพียงพอ สำนักหักบัญชีจะเรียกเงินประกันเพิ่ม ซึ่งสมาชิกจะต้องนำเงินมาวางในวันทำการก่อนตลาดเปิดทำการซื้อขาย ซึ่งกระบวน การนี้เราเรียกว่า Mark to market ในส่วนของสมาชิกสำนักหักบัญชี ก็จะประเมินมูลค่าสัญญาที่ลูกค้าถือครองอยู่กับเงินประกันในบัญชีของลูกค้าแต่ละ รายของตนทุกสิ้นวันเช่นเดียวกัน แต่เพื่อความคล่องตัว สมาชิกสำนักหักบัญชีอาจไม่เรียกเงินประกันเพิ่มทุกวัน แต่จะ เรียกเพิ่มก็ต่อเมื่อระดับเงินประกันต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ 

            มาถึงบรรทัดนี้ ก็หวังว่า เพื่อนสมาชิกคงจะมีความมั่นใจที่จะลงทุนในตลาดอนุพันธ์กันบ้างแล้วนะคะคอยพบกับความรู้เกี่ยวกับสินค้าในตลาดอนุพันธ์ฉบับหน้าค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th