หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ผลการดำเนินงานของกองทุน...ต้องมีตัวเทียบวัดที่เหมาะสม

            สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะ เคยสังเกตไหมคะว่า ในรายงานยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาชิกได้รับจากบริษัทจัดการ มีตัวเลขตัวหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่อยากให้เพื่อนสมาชิกให้ความสนใจกัน คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนค่ะ

            อัตราผลตอบแทนของกองทุนที่ว่านี้ เป็นตัวเลขผลตอบแทนที่เกิดจากผู้จัดการกองทุนนำเงินกองทุนของพวกเราไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ แล้วได้ผลตอบแทนกลับเข้ามาในกองทุน ซึ่งเพื่อน ๆ จะไม่ทราบเลยว่าผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกองทุนของพวกเราได้ดีและเก่งเพียงใด หากไม่มีการเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัด (Benchmark) ที่เหมาะสม

            แล้วตัวเทียบวัดที่ว่านี้ คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

            ตัวเทียบวัด (Benchmark) คือ เครื่องมือที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานด้าน การลงทุนของกองทุนว่าสูงหรือต่ำกว่าตัวเทียบวัดที่กำหนด ตัวเทียบวัดที่ดีจะต้องกำหนดขึ้นให้สอดคล้อง กับนโยบายการลงทุนของกองทุน จึงจะสามารถสะท้อนความสามารถในการบริหารเงินกองทุนของผู้จัดการ กองทุนได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น ตัวเทียบวัดของแต่ละกองทุนจึงแตกต่างกันได้

            เดิมทีตัวเทียบวัดที่คณะกรรมการกองทุนใช้วัดความสามารถของผู้จัดการกองทุน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วกองทุนของเรามีหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่หลายประเภท ทั้งเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น ซึ่งมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต่างกัน การใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาเป็นตัวเทียบ จึงไม่สะท้อนภาพการลงทุนที่แท้จริง

            สำนักงาน ก.ล.ต. จึงร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดตัวเทียบวัดใหม่ให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดตามประเภทของกลุ่มตราสารที่ลงทุน โดยกลุ่มตราสารทุน เช่น หุ้น จะมีตัวเทียบวัดที่เหมาะสมคือ ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ส่วนกลุ่มตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตัวเทียบวัดที่เหมาะสม คือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทย (ThaiBMA Government Bond Index) หรือดัชนีหุ้นกู้เอกชนที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Corporate Bond Index)

            เพื่อให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบตัวเลขอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นรายปีว่าสูงหรือต่ำกว่าตัวเทียบวัดที่กำหนดมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการกองทุนและผู้จัดการกองทุนจึงร่วมกันกำหนดตัวเทียบวัดของกองทุนขึ้น

            หากกองทุนใดที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท ตัวเทียบวัดที่เหมาะสมจะต้องเป็นตัวเลขที่เกิดจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวเทียบวัดแต่ละประเภทข้างต้น หรือที่เรียกว่า ตัวเทียบวัดผสม (Composite Benchmark) โดยการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับกับตัวเทียบวัดนี้ มีข้อสำคัญที่เพื่อนสมาชิกไม่ควรมองข้าม คือ จะต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวเทียบวัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และต้องเป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควร เช่น 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี เพื่อจะได้วัดความสามารถในการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนของเราได้อย่างแท้จริง และครั้งต่อไป ถ้าเพื่อนสมาชิกได้ดูรายงานยอดเงินกองทุน อย่าลืมดู !!อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัดด้วยนะคะ
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th