หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน จัดสรรเงินลงทุน กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง

            สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน มาถึงวันนี้ เพื่อนสมาชิกคงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า การลงทุนทุกประเภทล้วนแต่มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น แต่เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ หากเรารู้ว่าความเสี่ยงที่เผชิญอยู่มีอะไรบ้าง...เพื่อนสมาชิกคงอยากทราบต่อแล้วว่า จะมีวิธีลดความเสี่ยงได้อย่างไร สรรหามาเล่า ฉบับนี้มีคำตอบให้ค่ะ

            วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้คือ การจัดสรรเงินลงทุน

            การจัดสรรเงินลงทุน (Asset allocation) คือ การแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนว่าจะนำเงินไป ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดบ้าง  และในสัดส่วนเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้  หุ้น  หรือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากหากลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดผิดพลาด ก็ยังมีหลักทรัพย์ประเภทอื่นรองรับ

            นอกจากนี้ ในช่วงเวลาหนึ่งหลักทรัพย์บางประเภทอาจให้ผลตอบแทนดีกว่าประเภทอื่น ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนได้ถูกจังหวะและถูกประเภทหลักทรัพย์ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้าง   ผลตอบแทนให้สูงขึ้นและดีกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ใช้อ้างอิง

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการจัดสรรเงินลงทุนเช่นเดียวกัน โดยปกติผู้จัดการกองทุนจะไปพบคณะกรรมการกองทุนทุกต้นปี เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนั้น รวมทั้งให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนในการจัดสรรเงินลงทุน ตลอดจนร่วมกันกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่ต้องการ และตัวชี้วัดที่เหมาะสม ที่จะใช้ประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุน

            การจัดสรรเงินลงทุนที่ว่านี้จะขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับความเสี่ยงที่กองทุนยอมรับได ้  และอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หากกองทุนใดต้องการอัตราผลตอบแทนสูงจากการลงทุน ก็จะเน้นสัดส่วน การลงทุนในตราสารทุน ซึ่งมีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย

            อย่างไรก็ดี  เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นเงินก้อนสุดท้ายของสมาชิกที่เก็บไว้ใช้ในยามที่ไม่ได้ทำงาน คณะกรรมการกองทุนโดยส่วนใหญ่จึงจัดสรรเงินลงทุนแบบระมัดระวัง โดยเน้นสัดส่วน การลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งให้รายได้กับกองทุน อย่างสม่ำเสมอ และมีการลงทุนในตราสารทุนบ้าง เพื่อให้กองทุนมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้

            นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย คือ การกำหนดระยะเวลาในการปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อให้กองทุนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นการปรับพอร์ตทุกรายไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือทุกครั้งที่มี เหตุการณ์สำคัญที่กระทบกับการลงทุน โดยอาจปรับเพิ่มลดน้ำหนักการลงทุนหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นจังหวะที่จะทำให้กองทุนมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนหรือลด การขาดทุนได้ค่ะ

            เพื่อนสมาชิกคอยติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการลงทุนในสรรหามาเล่าฉบับต่อ ๆ ไปนะคะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th