หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน หลากหลายมิติของความเสี่ยง

            กลับมาพบกับสรรหามาเล่ากันอีกครั้ง ในฉบับนี้เราจะพูดกันถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะความเสี่ยงเป็นโอกาสที่จะทำให้เงินของสมาชิกงอกเงยให้สมาชิกได้ใช้เมื่อยามเกษียณนั่นเอง

            เมื่อบริษัทจัดการได้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่สมาชิกกองทุนจะสามารถรับได้แล้ว ก็จะทำการจัดพอร์ตการลงทุนที่สนองความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ โดยเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้มีการกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงลงได้

            ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับตราสารหนี้มีหลากหลาย แต่ที่คุ้นเคยรู้จักกันคือ ความเสี่ยงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่ก็จะลดมูลค่าลงเนื่องจากราคาซื้อขายในตลาดรองที่ต่ำลงเพราะผู้ซื้อต้องการได้ผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ในขณะเดียวกันพันธบัตรที่ออกใหม่ก็จะมีการเสนอขายโดยให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามดอกเบี้ยไปด้วย

            นอกจากนี้ ความเสี่ยงยังเกิดได้จากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินต้น ได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถจ่ายได้ตามเวลาที่ตกลงไว้ ที่เรียกว่า เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ (default) อย่างไรก็ดี บรรดาตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ไม่มีความเสี่ยงตัวนี้ เพราะรัฐบาลรับประกันการจ่ายเงินตามพันธบัตรทุกกรณี

            ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับตราสารทุนเองก็มีหลากหลาย ส่วนที่เป็นที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไปคือความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากสภาวะการณ์ลงทุนซึ่งมีผลต่อตลาดหุ้นโดยรวม และราคาหุ้นในที่สุด เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจนั้นๆ เอง เช่น บริษัทน้ำมัน ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการจำกัดปริมาณการผลิตซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก เป็นต้น

            สำหรับความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หุ้นบางตัวอาจจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงเป็นที่น่าสนใจ แต่ปริมาณการซื้อขายมีน้อยมาก เวลาต้องการขายอาจไม่มีผู้สนใจซื้อ จึงนับได้ว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็เป็นปัจจัยสำคัญ

            การจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสะท้อนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสมาชิก และมีผลตอบแทนที่สอดคล้องกันกับความเสี่ยงของพอร์ตนั้น แล้วพบกับสรรหามาเล่าฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th