หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เมื่อความเสี่ยงคือโอกาส

            สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน สรรหามาเล่าฉบับนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาคู่กันกับการลงทุนในแต่ละครั้งเสมอ ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกกองทุน จึงควรต้องเข้าใจแนวความคิดพื้นฐานเรื่องความเสี่ยงกันสักหน่อย เพื่อให้เข้าใจการลงทุนของกองทุนเราได้ดีขึ้น  

            “ความเสี่ยงในการลงทุน” หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจริงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้ ว่ามีความแตกต่างหรือเบี่ยงเบนไปแค่ไหน ซึ่งถ้าช่วงของความเบี่ยงเบนหรือความแตกต่างมาก แสดงว่าการลงทุนของเรามีความเสี่ยงสูงค่ะ

            โดยปกติธรรมชาติของการลงทุนแล้ว ถ้าการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงสูง ก็ควรให้ผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วย จึงจะน่าลงทุน เช่น การลงทุนในหุ้นที่มีความไม่แน่นอนในการลงทุนสูง เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนั้นๆ เราจึงต้องการผลตอบแทนสูงขึ้น

            พวกเราทุกคนมีอาการกลัวความเสี่ยงในการลงทุนด้วยกันทั้งนั้น แต่อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น อายุ ระยะเวลาในการลงทุน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น คนในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีอายุน้อย ยังมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนาน ก็จะทนกับภาวะความผันผวนในเงินลงทุนในแต่ละขณะได้มาก ก็อาจจะลงทุนในหุ้น ซึ่งบางครั้งเงินลงทุนอาจจะมีมูลค่าลดลง แต่เนื่องจากมีระยะเวลาในการลงทุนที่เหลืออยู่มาก ก็สามารถรอให้เงินลงทุนกลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้

            คนวัยหนุ่มสาวนี้จึงจัดอยู่ในประเภทที่มีแรงต้านต่อความเสี่ยงสูง ซึ่งจะมีโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนได้สูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยใกล้เกษียณ ที่เหลือระยะเวลาในการลงทุนน้อย อาจไม่สามารถทนเห็นเงินลงทุนเหลือน้อยลงหรือสูญหายไปเลยได้ จึงขอลงทุนเพียงการฝากธนาคารอย่างเดียว ถึงแม้จะได้รับอัตราผลตอบแทนน้อย แต่มั่นใจว่าเงินต้นไม่สูญหาย

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีสมาชิกหลากหลาย ตั้งแต่คนวัยหนุ่มสาวจนถึงคนวัยใกล้เกษียณ แต่ละคนก็มีระดับการยอมรับความเสี่ยงไม่เท่ากัน ดังนั้น กองทุนจึงต้องมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทให้สอดคล้องกับระดับการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกโดยส่วนใหญ่ เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ในระดับที่สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับได้

            อย่างไรก็ดี หากกองทุนใดต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็อาจจะเน้นสัดส่วนการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง เช่น ตราสารทุน มากกว่าสัดส่วนการลงทุน ในตราสารหนี้และเงินฝาก ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำและมีความเสี่ยงต่ำกว่า

            ที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้เรื่องการลงทุน ซึ่งเรื่องของความเสี่ยง จะมาพร้อมกับการลงทุนเสมอ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ เราจะต้องสำรวจตัวเองเสมอว่า ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของตัวเองและใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจเลือกลงทุนของตัวเองเมื่อโอกาสนั้นมาถึงค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th