หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน คุณรู้ไหม เงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนในอะไรได้บ้าง

            ท่านเคยนึกสงสัยอย่างดิฉันบ้างไหมว่า เงินสะสมที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายเข้ากองทุนทุกเดือนนั้น ผู้จัดการกองทุนจะนำไปลงทุนในอะไรบ้าง และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนให้สมาชิกอย่างไร สรรหามาเล่าฉบับนี้จะไขข้อข้องใจเหล่านี้ให้ค่ะ  

            โดยทั่วไป ผู้จัดการกองทุนจะนำงินของกองทุนไปลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆที่มีความคล่องตัวสูง สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ง่าย เพื่อให้กองทุนสามารถซื้อขายได้สะดวกในเวลาที่ต้องการเงินที่จะนำมาจ่ายให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพได้ ซึ่งตราสารการเงินแต่ละประเภทก็ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน  

            การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคือการลงทุนในตราสารประเภททุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ซึ่งให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล และกำไรส่วนเกินทุน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าได้ แต่ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะใดขณะหนึ่ง ส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นคือการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้เอกชน พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เพราะตราสารหนี้จะกำหนดอัตราผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าในรูปดอกเบี้ย จึงมีความแน่นอนชัดเจนกว่า สำหรับการลงทุนในตราสารการเงินประเภทอื่นๆที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

            อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนจะนำเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ เพราะขาดสภาพคล่องและมีปัญหาในเรื่องการตีราคามูลค่าทรัพย์สิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะนำเงินของกองทุนไปให้สมาชิกกู้ก็ไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนที่ต้องการให้สมาชิกออมเงิน ไม่ใช่การก่อหนี้

            ในทางปฏิบัติแต่ละกองทุนไม่ได้ปล่อยให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนกันอย่างเสรี เพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุ คณะกรรมการกองทุนของแต่ละกองทุนจึงมีการกำหนดกรอบการลงทุนไว้ว่า นโยบายการลงทุนของกองทุนของท่านสามารถลงทุนในตราสารประเภทเสี่ยงสูงได้ในอัตราใด และจะลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำในอัตราเท่าใด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับและระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

            ฉบับหน้าเราจะขยายความในเรื่องความเสี่ยงให้เข้าใจกันมากขึ้น คอยติดตามอ่านสาระดีๆจากสรรหามาเล่าฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th