หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนท่านมีการรับรอง NAV แล้วหรือยัง

            ท่านทราบไหมครับว่า ความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นั้นสำคัญเพียงใด หากท่านเป็นสมาชิกกองทุนย่อมเป็นห่วงว่าเงินลงทุนที่ท่านและนายจ้างร่วมกันออมไว้โดยให้บริษัทจัดการนั้นบริหารมีมูลค่างอกเงยไปเท่าใดแล้ว ยอดเงินลงทุนที่แจ้งมานั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะ NAV นี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของสมาชิก

            ในปัจจุบันบริษัทจัดการเป็นผู้คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยคำนวณตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น (mark to market) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ที่ผ่านมาไม่มีบุคคลที่สามมาตรวจทานการคำนวณว่าถูกต้องหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

            สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่ถูกต้อง เพราะ NAV เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้ในการยืนยันความถูกต้องของการคำนวณจำนวนหน่วยสำหรับสมาชิกที่นำส่งเงินเข้ากองทุน และคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณผลตอบแทนรวมของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแต่ละราย (composite return) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประเมินผลงานของบริษัทจัดการได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เป็นกลไกในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

            การรับรองความถูกต้องของ NAV จะทำโดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนทุกครั้งที่มีการนำส่งเงินเข้ากองทุนและทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุนให้มีความครบถ้วนถูกต้องอยู่แล้ว รวมทั้งมีการทำงานที่เป็นอิสระจากบริษัทจัดการ

            ขณะนี้ มีหลายกองทุนที่เห็นประโยชน์ของการให้ผู้รับฝากทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องของ NAV ที่บริษัทจัดการคำนวณ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าการคำนวณผลประโยชน์ของสมาชิกจะเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.ล.ต.จะกำหนดให้ทุกกองทุนต้องมีการรับรอง NAV โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2549 สำหรับกองทุนที่จัดตั้งใหม่ ส่วนกองทุนที่จัดตั้งอยู่แล้วให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการต่อสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินหากมีการต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2549 ส่วนกรณีที่ไม่กำหนดวันสิ้นสุดอายุสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549

            ถึงตรงนี้ หากกองทุนของท่านยังไม่ได้จัดให้มีการรับรองความถูกต้องของ NAV คณะกรรมการกองทุนควรสอบถามกับบริษัทที่รับบริหารจัดการกองทุนท่าน เพื่อจัดให้มีการรับรอง NAV เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนได้แล้วนะครับ แล้วคอยพบกับสาระดีๆ จากสรรหามาเล่าในฉบับหน้า สวัสดีครับ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th