หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  



Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ทำความรู้จักกับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

            สวัสดีค่ะ เพื่อนๆสมาชิกยังจำสรรหามาเล่าเมื่อ 6 เดือนที่แล้วในตอน "เตรียมรับกับการออมภาคบังคับ" ได้ไหมคะ ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างเสนอโครงการจัดตั้งกองทุนภาคบังคับต่อกระทรวงการคลังค่ะ สรรหามาเล่าจึงอยากขอนำโครงการดังกล่าวมาเล่าให้ฟังกัน  เพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ กันก่อนนะคะ

            กองทุนภาคบังคับที่จะจัดตั้งขึ้นมีชื่อว่า "กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ" หรือ กบช. เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้คนทำงานทั่วประเทศได้ออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ โดยจะมีการออกกฎหมายบังคับให้คนทำงานในระบบทั้งหมดกว่า 13 ล้านคนต้องส่งเงินเข้า กบช. ทุกเดือน ซึ่งรวมถึงลูกจ้างเอกชน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ....ลองเทียบกับจำนวนลูกจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบันซึ่งมีประมาณ 1.6 ล้านคน และข้าราชการในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอีก 1.2 ล้านคน  จะเห็นว่า กบช. มีความครอบคลุมคนทำงานเพิ่มมากกว่าเดิมอีกกว่า 10 ล้านคน

            ในระยะเริ่มต้นลูกจ้างต้องจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน แล้วนายจ้างจ่ายสมทบให้อีกในอัตราเดียวกัน อัตราดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้สามารถรองรับระดับการดำรงชีพที่ดีของประชาชนภายหลังเกษียณ

            เงินของกองทุนจะได้รับการบริหารจัดการโดยการลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิก และเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินคืนในรูปเงินก้อน หรือทยอยจ่ายในรูปเงินบำนาญตามที่สมาชิกต้องการ  นอกจากนี้ เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมทุกๆเดือนกับเงินที่สมาชิกจะได้รับคืนเมื่อเกษียณจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย ... ลักษณะคล้ายๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปัจจุบันนั่นเอง

            อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเดือดร้อนเพราะถูกบังคับนะคะ เพราะเรื่องนี้มีความจำเป็นที่ประชาชนของประเทศต้องมีการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ และเป็นวัยเกษียณที่มีคุณภาพค่ะ ในอีก 20 ปีข้างหน้าเมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากรัฐมีงบประมาณไม่พอนำมาช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือหากลูกหลานไม่ยอมดูแลคนแก่ ผู้เกษียณเองจะต้องมีชีวิตที่ลำบาก .. การตั้ง กบช. จึงเป็นการสร้างวินัยในการออมให้เราได้เป็นอย่างดี  และจำเป็นต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าค่ะ

            นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษารูปแบบ กบช. ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี รูปแบบ กบช. อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ ขอให้สมาชิกติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่อไป และสรรหามาเล่าจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นระยะๆ   แล้วพบกันใหม่ค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th