หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เปิดเซฟกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            เพื่อนสมาชิกเคยทราบหรือไม่ว่า...เงินสะสมที่พวกเราจ่ายเข้ากองทุนในแต่ละเดือน พร้อมกับเงินส่วนที่นายจ้างสมทบให้ด้วย บริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์อะไรบ้าง มีความเสี่ยง มากน้อยแค่ไหน หลาย ๆ ท่านคงจะไม่ทราบ สรรหามาเล่าฉบับนี้ จึงขอถือโอกาสมาเปิดเซฟกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพกันสักหน่อยว่ามีการลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้าง

            เมื่อเปิดเซฟกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 พบว่ามีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 300,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 85% ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินรวม 37% พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้รวม 48% นอกจากนี้ ยังมีหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ อีก 12% ทีนี้ เราลองมาดูตัวเลขเปรียบเทียบเซฟกองทุนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมากัน  

ประเภทหลักทรัพย์

ปี 2546

ปี 2547

ไตรมาส 2 ปี 2548

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

287,329

305,462

319,296

เงินฝาก บัตรเงินฝาก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน

41%

41%

37%

ตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกุ้)

39%

42%

48%

ตราสารทุน (หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ)

14%

14%

12%

หน่วยลงทุน

5%

2%

2%

อื่น ๆ

1%

1%

1%

            จะเห็นได้ว่า การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบ มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของ pension fund ต่างประเทศ ที่มีสัดส่วนการลงทุนเกินกว่า 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น สหรัฐอเมริกา (33%) อังกฤษ (54%) ฮ่องกง (42%) ซึ่งอาจด้วยเหตุผลที่ว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่สมาชิกจะเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ คณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้แทนกองทุนและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนร่วมกับบริษัทจัดการ จึงไม่ต้องการให้กองทุนนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะกลัวว่าสมาชิกจะยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนไม่ได้ ดังนั้น จึงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ซึ่งอาจจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีความสม่ำเสมอในผลตอบแทนมากกว่า

            ทีนี้ จะขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดโอกาส ให้กองทุนแบ่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ เพื่อให้ portfolio ของกองทุนมีความหลากหลาย สามารถกระจายการลงทุนได้มากขึ้น และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนแก่กองทุน ขณะเดียวกันกองทุนก็จะมีความเสี่ยงจากการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนก็คงจะต้องสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกก่อนว่า จะยอมให้กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือไม่

            หากคราวหน้าเรามาเปิดเซฟกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันอีก เราอาจจะได้เห็นภาพการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้ เพื่อนสมาชิกอาจจะได้เห็นตัวเลขการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศบ้าง ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยเกาะกระแสแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวค่ะ
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th