หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน มีปัญหาปรึกษากรรมการกองทุน

            เป็นไงครับเปิดใบรายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทจัดการส่งให้ท่านแล้ว รู้สึกอิ่มเอมหรือหดหู่ใจครับ หลายท่านคงมีข้อสงสัยว่าผลตอบแทน ที่เห็นนี้ดีหรือแย่กว่าเดิม อยากรู้จังว่ากองทุนอื่นเป็นเหมือนของเราไหม หรือบางท่านอาจมีคำถาม เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของกองทุน เช่น ถ้าอยากถอนเงินจากกองทุนไปปลูกบ้านใหม่หรือลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ไหมหนอ หรือถ้าเตรียมลาออกจากงานเราจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกองทุน PVD เท่าไร

            คำถามพวกนี้จะหันไปถามใครดี ก็กรรมการกองทุนของท่านนั่นเอง เป็นคนใกล้ตัวที่สุดที่ควรถามก่อน เพราะกรรมการกองทุนคือบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสมาชิกและเป็นตัวแทนของนายจ้างในการทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของกองทุน รวมถึงการเลือกบริษัทจัดการที่จะเข้ามาบริหารด้วย ซึ่งหลักสำคัญคือต้องดูแลเงินของสมาชิกให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุด         

            ทีนี้มาดูว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านสามารถสอบถามกรรมการกองทุนท่านได้

    • ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น ข้อบังคับกองทุนมีเงื่อนไขสำคัญอะไรบ้าง อัตราเงินสะสมต่ำสุดหรือสูงสุดที่สมาชิกสามารถจ่ายเข้ากองทุนได้ อัตราเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ กำหนดเวลาและเงื่อนไขการรับเงินจากกองทุน เป็นต้น
    • ข้อมูลการลงทุนของกองทุน เช่น นโยบายการลงทุน สถานะการลงทุนรายเดือน หรือ ผลการดำเนินงานกองทุนรายปี รวมถึงตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนหรือที่เรียกว่า benchmark เป็นต้น
    • ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ว่าชื่ออะไร ติดต่อได้อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการ ติดต่อสอบถาม หรือรับเงินจากกองทุนกรณีออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน รวมทั้งวิธีการคำนวณภาษี เงินได้จากกองทุน
    • ข้อมูลรายสมาชิก สมาชิกจะได้รับใบรายงานยอดเงินสะสม สมทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนงวด 6 เดือน ซึ่งหากสมาชิกมีข้อสงสัยต้องการ คำอธิบายรายการต่างๆ เช่น จำนวนหน่วยคำนวณอย่างไร ก็สามารถสอบถามในแง่หลักการได้ แต่กรรมการจะไม่ทราบตัวเลขรายบุคคลเนื่องจากเป็นข้อมูลที่บริษัทจัดการจัดทำเพื่อส่งแก่สมาชิกโดยตรง
    • เรื่องอื่นๆ เช่น หากต้องการเปลี่ยนอัตราจ่ายเงินสะสมของสมาชิก หรือแจ้งเปลี่ยน ชื่อที่อยู่ของท่านหรือเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ท่านสามารถแจ้งได้ที่กรรมการกองทุนที่รับผิดชอบด้านทะเบียนสมาชิก

            หวังว่าท่านจะได้ใช้บริการของคณะกรรมการกองทุน ให้เขาได้ทำหน้าที่เพื่อสมาชิก อย่างเต็มที่ แล้วพบกับสรรหามาเล่าใหม่ สวัสดีครับ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th