หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร 

            เมื่อตอนที่แล้วสรรหามาเล่า แนะนำให้ท่านได้รู้จักการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแบบมืออาชีพไปแล้ว ฉบับนี้เรามาล้วงลึกบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่โดยตรงในการบริหารเงินกองทุนของพวกท่านกันนะครับ นั่นคือ ผู้จัดการกองทุน นั่นเอง

            โดยทั่วไป เมื่อคณะกรรมการกองทุนคัดเลือกบริษัทจัดการได้แล้ว  บริษัทจัดการจะกำหนดบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มา บริหารเงินกองทุนตามนโยบายการลงทุน ที่ได้รับจากคณะกรรมการกองทุน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่  ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และข้อกำหนดของบริษัทจัดการที่ตนสังกัดด้วย มาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้จัดการกองทุนดังกล่าว มิได้บริหารจัดการกันตามอำเภอใจ แต่จะมีผู้คอยดูแลกำหนดกรอบการปฏิบัติหน้าที่ กรอบการลงทุน และกำหนดให้มีจรรยาบรรณการจัดการลงทุนด้วย

            ทีนี้ มาดูว่าพวกเขาบริหารกองทุนกันอย่างไร ลำดับแรก ในทางปฏิบัติแต่ละบริษัทจัดการจะมีคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) มาพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการจะลงทุนให้กองทุนอีกทีหนึ่ง กรณีลงทุนในหุ้นจะเรียกบัญชีรายชื่อนี้ว่า “stock universe” โดยถือเป็นการคัดเอาของดีมาให้เลือกลงทุนระดับหนึ่งก่อน แล้วค่อยให้ผู้จัดการเลือกหยิบหุ้นในตะแกรงนั้นมาลงทุนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า แต่บางบริษัทจะให้ผู้จัดการลงทุนตามกรอบของ IC ด้วยเลย แบบหลังนี้ IC จะมีบทบาทมากหน่อย ซึ่งปกติ IC จะมีการประชุมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวน stock universe ว่ายังเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลจากทีม research ที่ได้วิเคราะห์หลักทรัพย์มาเป็นข้อมูลประกอบด้วย

            ลำดับที่สอง เมื่อผู้จัดการได้กรอบการลงทุนจาก IC แล้ว ก็ต้องลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน เช่น ถ้ากองทุนไหนมีนโยบายคุ้มครองเงินต้นเป็นหลัก ก็จะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ของภาครัฐ ที่มีอัตราผลตอบแทนแน่นอนและความเสี่ยงต่ำ ถ้ากองทุนไหนเน้นอัตราผลตอบแทนสูงเป็นหลัก ก็จะมีลงทุนในหุ้นด้วย หัวใจของขั้นตอนนี้อยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้จัดการ และผู้จัดการต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น ลงทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนผลประโยชน์ของตนเองหรือบริษัทจัดการ จัดสรรหลักทรัพย์แก่กองทุนอย่างเป็นธรรมหากมีลูกค้าหลายกองทุน เป็นต้น

            ลำดับที่สาม ผู้จัดการลงทุนก็ต้องติดตามความเป็นไปที่จะกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อยู่เสมอ โดยหมั่นใฝ่หาความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่จะกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจทั้งภาพ Macroและ Micro โดยอาจออกไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ออกหลักทรัพย์ (company visit) รวมทั้งติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทั้งใน และต่างประเทศด้วย  

            ลำดับสุดท้าย ผู้จัดการก็มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานว่ากองทุนนั้นมีผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง ทรัพย์สินที่ลงทุนมีอะไร เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนตรวจสอบว่ายังคงสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนอยู่หรือไม่

            เอาล่ะครับ พอรู้เรื่องการบริหารกองทุนแบบคร่าวๆของผู้จัดการกันแล้ว ที่จริงยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้จัดการอีกมาก รวมทั้งเรื่องน่ารู้อย่างเกณฑ์การลงทุน การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (NAV) ของกองทุน ที่ผู้จัดการและบริษัทจัดการต้องปฏิบัติ ซึ่งเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันตอนต่อๆไป โปรดติดตามนะครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th