หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เป็นคณะกรรมการกองทุนอย่างมืออาชีพ

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีกรรมการกองทุนท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากเพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามา จึงอยากมีแนวทางในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกองทุน วันนี้ดิฉันจึงขอถือโอกาสนำสิ่งที่แนะนำไป มาเล่าให้ชาวคอลัมน์สรรหามาเล่าฟังบ้าง เผื่อบางท่านอาจได้รับโอกาสดูแลกองทุนของท่านค่ะ

            จริง ๆ แล้วบทบาทการเป็นคณะกรรมการกองทุนอย่างมืออาชีพ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากอย่างที่กรรมการหลายท่านวิตกกังวลเลย ถึงแม้จะไม่มีความถนัดในการบริหารกองทุน ไม่มีความรอบรู้เรื่องการเงินและการลงทุน ทุกท่านก็สามารถทำหน้าที่อย่างมืออาชีพได้ เพราะคำว่า “อย่างมืออาชีพ” จะหมายถึงการกำหนดแนวทางบริหารเงินกองทุนร่วมกับมืออาชีพ รู้เท่าทันในสิ่งที่มืออาชีพปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของมืออาชีพว่าบริหารเงินกองทุนของท่านอย่างระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหรือไม่

            ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนอย่างมืออาชีพ จึงเริ่มจากการคัดเลือกบริษัทจัดการ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนและกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาด้วย โดยกรรมการกองทุนควรให้ความสำคัญกับระบบงานและความมั่นคงของบริษัทจัดการ รวมทั้งบริการเสริมที่แต่ละรายเสนอให้ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก หรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการกองทุน เป็นต้น

            หลังจากคัดเลือกและมอบหมายให้บริษัทจัดการบริหารเงินให้แล้ว คณะกรรมการกองทุนจะต้อง กำหนดนโยบายการลงทุนร่วมกับบริษัทจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลกองทุน (fund’s profile) เช่น ช่วงอายุของสมาชิก อัตราการเข้า-ออกจากกองทุน ระดับการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกส่วนใหญ่ เพื่อให้บริษัทจัดการมีการจัดสรรเงินลงทุนให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

            นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดตัวชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุน (benchmark) ที่สอดคล้องกับประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วย เพื่อจะได้วัดความสามารถของบริษัทจัดการได้อย่างแท้จริง และงานสุดท้ายที่คณะกรรมการกองทุนอย่างมืออาชีพพลาดไม่ได้คือ การติดตามการบริหารงานของบริษัทจัดการ ว่าทำได้ตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือไม่ และบริหารเงินกองทุนอย่างเต็มความสามารถหรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณา
ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเทียบกับ benchmark ที่กำหนดไว้

            จากที่เล่ามาทั้งหมด ก็เป็นภาพงานหลัก ๆ ของคณะกรรมการกองทุนในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนค่ะ และในระหว่างนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านได้มีแนวทางและเทคนิคในการบริหารกองทุนอย่างมืออาชีพ โดยคาดว่า จะเปิดอบรมภายในปลายปี 2548 นี้ค่ะ

            ระหว่างนี้ก็ขอแนะนำว่าท่านอาจดู VCD และหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนไปก่อน ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลสำหรับการเป็นกรรมการกองทุนมือใหม่ได้ค่ะ หรือจะเข้าไปศึกษาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com แล้วคอยพบเรื่องราวดี ๆ ที่จะนำมาฝากกันอีกในฉบับต่อไปค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th