หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน นายทะเบียนสมาชิกกับนายทะเบียนกองทุนต่างกันอย่างไร

            พบกับสรรหามาเล่าอีกครั้งแล้วนะคะ คราวนี้เราเปลี่ยนมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ“นายทะเบียน” กันบ้างนะคะ คิดว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตว่านายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้มีแค่ประเภทเดียว หากแต่มีถึง 2 ประเภทซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

            นายทะเบียนแรกเรียกว่า “นายทะเบียนสมาชิก” (Fund Administrator) ซึ่งมีหน้าที่หลักในเรื่องการดูแลจัดการข้อมูลในบัญชีของสมาชิกกองทุนแต่ละราย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินสะสมเงินสมทบจากนายจ้าง ซึ่งนายทะเบียนสมาชิกจะส่งรายงานข้อมูลในบัญชีของสมาชิกให้สมาชิกทราบทุก 6 เดือน เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตนเป็นระยะๆ และเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ นายทะเบียนสมาชิกก็จะจัดทำรายละเอียดยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนเพื่อจ่ายเงินให้แก่สมาชิกภายใน 30 วัน

            ผู้ที่ให้บริการเป็นนายทะเบียนสมาชิกอาจเป็นบริษัทจัดการ (ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นผู้จัดการกองทุนนั้นด้วย) หรืออาจเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการเป็นนายทะเบียนสมาชิกโดยตรง ท่านอาจเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.thaipvd.com

            นายทะเบียนที่สองเรียกว่า “นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า “นายทะเบียน” นายทะเบียนคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบันคือ สำนักงาน ก.ล.ต. นั่นเอง

            มาถึงตรงนี้เพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะเริ่มงงก็ได้ เพราะสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ท่านคุ้นเคย คือหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities regulator) ตอนนี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งคือการเป็นนายทะเบียน (Provident Fund registrar)

            โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมถึงการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของเหล่าบริษัทจัดการที่เป็น “ผู้จัดการกองทุน” ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย ในขณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนจะทำหน้าที่ด้านการรับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน การจดทะเบียนเลิกกองทุน รวมทั้งการสั่งให้เลิกกองทุนหากพบว่ามีพฤติการณ์ที่ทำให้เห็นได้ว่าการดำเนินงานของกองทุนขัดต่อกฎหมาย ขณะเดียวกัน นายทะเบียนยังมีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนด้วย

            ท่านคงจะเห็นความแตกต่างระหว่างนายทะเบียนสมาชิกกับนายทะเบียนกองทุนแล้วใช่มั๊ยคะ.....แล้วพบกับสาระดีๆที่เราจะนำมาเสนอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th