หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีสมาชิกคอลัมน์ “สรรหามาเล่า” ทุกท่านค่ะ คงจำกันได้ว่าเรามีนัดคุยกันเป็นประจำทุกรายปักษ์เกี่ยวกับสาระน่ารู้ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะ เราจะพาสมาชิกไปติดตามเรื่องราวการเปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่างประเทศได้ สมาชิกหลายท่านอาจเกิดคำถามว่าจะเสี่ยงเกินไปหรือไม่ ผลตอบแทนได้มากกว่าลงทุนในประเทศจริงหรือ แล้วสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดกฎเกณฑ์อะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบสำหรับทุกท่านค่ะ

            ในปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีทางเลือกในการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้ว ภายใต้หลักการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างประเทศ (Pension Fund) ทั้งนี้ เพื่อให้ portfolio ของกองทุนมีความหลากหลายสามารถกระจายการลงทุนได้มากขึ้น และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนแก่กองทุน

            อย่างไรก็ดี สมาชิกหลายท่านอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (country risk) และความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนขาดทุนจากการไปลงทุนในต่างประเทศได้

            สำนักงาน ก.ล.ต. ก็คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะ และเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศยังคงมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ในระยะแรกจึงเปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนได้เฉพาะในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยกำหนดว่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุนนั้น ต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งที่เรียกกันว่า "investment grade" รวมทั้งกำหนดอัตราส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกองทุนมากเกินไป

            การที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะไปลงทุนในต่างประเทศได้นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเสียก่อน โดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้

    • หุ้น ซึ่งต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้องค์กรกำกับดูแลที่เป็น สมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission)
    • ตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหุ้นกู้เอกชน โดยตราสารหรือผู้ออกต้องได้รับการจัดอันดับเป็น investment grade
    • ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งต้องเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

            ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (company limit) ต้องไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนค่ะ

            มาถึงบรรทัดนี้...หวังว่าเพื่อนสมาชิกคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว และหากท่านใดต้องการรายละเอียดมากขึ้น ก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ค่ะ แล้วพบกับสาระความรู้ดีๆ ในฉบับต่อไปค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th