หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ตามไปรู้จักองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาวคอลัมน์ “สรรหามาเล่า” ที่คอยติดตามความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่เป็นประจำค่ะ วันนี้เราจะพาเพื่อนสมาชิกไปรู้จักกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ pension กัน ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยค่ะ

            ในปี 2547 ที่ผ่านมา สำนักงานได้สมัครเป็นสมาชิกของ International Organization of Pension Supervisors หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IOPS ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ pension โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นระดับนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแล pension ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว เรียกว่า International Network of Pension Regulators and Supervisors หรือ INPRS ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และสำนักงานก็เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2544

            อย่างไรก็ดี INPRS technical committee มีความเห็นว่าควรจัดตั้งหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเองได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน IOPS ขึ้น และโอนงานจาก INPRS ไปยังหน่วยงานใหม่นี้ ซึ่งในเบื้องต้นได้เชิญสมาชิก INPRS เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ IOPS

            สำนักงานได้อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิกของ IOPS ?....คือ การได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล pension มานาน เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ ซึ่งจะช่วยยกระดับการกำกับดูแลของสำนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกับระดับสากลได้ ทั้งนี้ รูปแบบของสมาชิก IOPS แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) Governing Membership (2) Associated Membership และ (3) Observer-status Membership โดยสำนักงานได้สมัครสมาชิกประเภท Governing Membership ทำให้มีสิทธิในการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของ IOPS รวมทั้งสามารถสมัครเป็นสมาชิกหรือประธานของ IOPS committee ต่าง ๆ

            นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิก ประธาน และรองประธาน Executive committee ซึ่งเป็นกลุ่มคณะกรรมการหลักในการดำเนินกิจกรรมของ IOPS ขณะที่สมาชิกอีก 2 ประเภทจะไม่ได้รับสิทธิในการออกเสียงในเรื่องใด ๆ แต่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยต่าง ๆ ได้ค่ะ

            และในเดือนเมษายน 2548 นี้ สำนักงานได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ OECD และ The Government of Japan จัดประชุมเกี่ยวกับ Private Pension in Asia ที่โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2548 โดยจะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน pension จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุมจะมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังในตอนต่อไปค่ะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th