หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน มารู้จักกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนกันหน่อย

            สวัสดีเพื่อนสมาชิกคอลัมน์ “สรรหามาเล่า” ทุกท่านค่ะ วันนี้เรื่องที่จะหยิบยกมาคุยกัน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม หรือที่เรามักจะคุ้นหูกันว่า “Benchmark” ค่ะ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนความสามารถของบริษัทจัดการที่บริหารเงินกองทุนของเราว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้กองทุนมากกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของตลาดหรือไม่  

             ในอดีตที่ผ่านมา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยส่วนใหญ่มักจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เพียงอย่างเดียวเป็น benchmark ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สมาชิกทุกคนเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่พบว่าการกำหนด benchmark ในลักษณะนี้ยังไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากการลงทุนในเงินฝากถือว่าไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะรัฐบาลค้ำประกันเงินฝากทั้งจำนวน

            แต่ในความเป็นจริงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทนอกเหนือจากเงินฝาก เช่น ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้มีระดับของความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกัน ดังนั้น การกำหนด benchmark จึงควรให้สอดคล้องกับประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วย เพื่อจะได้วัดความสามารถของบริษัทจัดการได้อย่างแท้จริงค่ะ  

            หากนโยบายการลงทุนของกองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร เป็นหลัก benchmark ที่เหมาะสมที่จะใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน จะต้องนำอัตราผลตอบแทนของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Constant Maturity Index) มาเป็นตัวเปรียบเทียบ

            ถ้ากองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม เช่น ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 10% ที่เหลืออีก 90% ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว benchmark ที่นำมาใช้จะต้องประกอบด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (Set Index Return) และอัตราผลตอบแทนของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Constant Maturity Index)

            แต่เพื่อนสมาชิกก็ไม่ต้องกังวลไปนักว่าจะหาตัวเลข benchmark ที่ว่านี้…ได้อย่างไร เพราะขณะนี้ สำนักงานและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลอัตราผลตอบแทนอ้างอิง แยกตามนโยบายการลงทุน (Reference benchmark) ซึ่งเพื่อนสมาชิกสามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้ค่ะ แต่ก่อนนำไปใช้ เพื่อนสมาชิกคงจะต้องรู้เสียก่อนว่ากองทุนเรามีนโยบายการลงทุนแบบใด และมีสัดส่วนการลงทุนในประเภทหลักทรัพย์อะไรบ้าง เพราะนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน ก็จะมีการกำหนด benchmark ที่แตกต่างกันไปด้วย  

            จากที่คุยกันมาตั้งแต่ต้น…ก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนด benchmark ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น และคงเตรียมพร้อมที่จะใช้ Reference benchmark ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนนะคะ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th