หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เมื่องานทะเบียนสมาชิกมีมาตรฐาน...เราๆ ท่านๆ ก็หายห่วง

            เมื่อวันก่อนคุณป้าประนอมได้มาหาดิฉัน แล้วแจ้งว่าอีก 2 เดือนข้างหน้าเธอจะเกษียณอายุ ที่ผ่านมาเธอได้ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว  ถึงตอนนี้เธอมีความกังวลว่า เงินที่ส่งเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับจะครบถ้วนถูกต้องหรือไม่   เนื่องจากว่าจากการที่เธอได้อ่าน สรรหามาเล่า ตอน เงินทองของท่าน....ต้องหมั่นดูแล ที่แนะนำให้ดูรายงานยอดเงินที่บริษัทจัดการส่งให้ปีละ 2 ครั้งนั้น ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยดูรายงานเลยดิฉันจึงได้แจ้งให้คุณป้าประนอมสบายใจขึ้นได้ระดับหนึ่งว่า

            สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตระหนักอยู่แล้วว่า การออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาว ดังนั้น นายทะเบียนสมาชิกที่ต้องเก็บรักษารายละเอียดการนำส่งเงินเข้ากองทุน รวมทั้งการคำนวณผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุนต้องมีมาตรฐานดีเพียงพอ  สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้กำหนดมาตรฐานของระบบงานขั้นต่ำด้านทะเบียนสมาชิกเพื่อให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการที่ปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียนสมาชิกถือปฏิบัติ เช่น

    • การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่มีระบบ และความปลอดภัย
    • มีการควบคุมการนำส่งเงินกองทุน และการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินนำส่ง
    • การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก และการตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ รวมทั้งการควบคุมการรับเงินของสมาชิกและผู้รับประโยชน์

            ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกมั่นใจว่า การออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลายาวนานเท่าใด เงินของท่านจะอยู่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ตกหล่นหายไปไหนอย่างแน่นอน  

            แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบรายงานยอดเงินที่บริษัทจัดการส่งให้ปีละ 2 ครั้ง ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่สมาชิกเองต้องทำแม้ว่าเราจะมีระบบที่ควบคุมให้บริษัทจัดการและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการมีระบบงาน และมาตรฐานที่ดีพอ แต่ก็มีบางจุดที่บริษัทจัดการอาจไม่สามารถสร้างระบบที่ครอบคลุมไปถึงว่า การนำส่งเงินเข้ากองทุนของนายจ้างที่ตัดจากเงินเดือนของเราทุกเดือนจะส่งเข้ากองทุนครบถ้วน   เนื่องจากนายจ้างถือว่าตัวเลขเงินเดือนเป็นความลับขององค์กร นายจ้างจึงต้องคำนวณยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนแล้วส่งให้บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่า นายจ้างได้ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม่  ดังนั้น เราจึงต้องดูแลตัวเองในระดับหนึ่งเช่นกันด้วย
 
            สุดท้ายนี้ก็อยากฝากว่า หากเราหมั่นดูแลเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการตรวจสอบรายงานยอดเงินในกองทุนที่บริษัทจัดการส่งให้ปีละ 2 ครั้ง ประกอบกับบริษัทจัดการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการก็มีระบบงานและมาตรฐานที่ดี เราเราท่านท่านก็หายห่วงว่าเงินที่เราสะสมกันมาเป็นเวลายาวนาน จะไม่ตกหล่นหายไปไหน และไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาที่เราเกษียณอายุเหมือนอย่างคุณป้าประนอม แล้วติดตามเรื่องดีๆ จากเราได้อีกในฉบับหน้าค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th