หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน คณะกรรมการกองทุนช่วยสมาชิกได้อย่างไร

            สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า กรรมการกองทุนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนแทนสมาชิก เพราะผลประโยชน์ที่ตกเป็นของกองทุนก็คือผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคน แต่กรรมการกองทุนจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง ลองติดตามดูครับ

            ภายหลังจากการประชุมสามัญประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งหนึ่ง คุณสุชาติกับคุณชัยวัฒน์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้คุยกันว่า การเข้าประชุมครั้งนี้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนมากขึ้น และยังได้คุยกันกันไปถึงบทบาทของกรรมการกองทุน

            คุณสุชาติซึ่งรู้จักคุณวันชัยกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างเป็นอย่างดี และเห็นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนของคุณวันชัยมาโดยตลอด ได้ชมเชยคุณวันชัยว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนได้อย่างแข็งขันอย่าง เช่น การตรวจสอบการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนว่าเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้หรือไม่ และหากสงสัยการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ก็จะสอบถามไปยังบริษัทจัดการให้ชี้แจงเหตุผล พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคุณวันชัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนเป็นอย่างดี และคุณวันชัยยังแจ้งข้อมูลกองทุนให้สมาชิกทราบอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้สมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาสมาชิกกองทุนและให้บริษัทจัดการมาบรรยายความรู้เกี่ยวกับการลงทุน แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังคอยตอบคำถามสมาชิกที่สงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน

            การปฏิบัติหน้าที่กรรมการกองทุนของคุณวันชัยนอกจากจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งในที่สุดก็เป็นผลประโยชน์ต่อสมาชิกแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น อีกทั้งกระตุ้นสมาชิกให้เกิดความสนใจเรื่องของกองทุน คุณชัยวัฒน์เห็นด้วยกับคุณสุชาติ เนื่องจากได้รับข่าวคราวถึงความเอาใจใส่และขยันขันแข็งในการทำหน้าที่กรรมการกองทุนของคุณวันชัย ประกอบกับการมีบุคลิกที่เป็นกันเองกับสมาชิก จึงทำให้คุณวันชัยเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สมาชิก คุณชัยวัฒน์บอกกับตัวเองว่า หากครบวาระการเป็นกรรมการกองทุนของคุณวันชัยแล้ว ถ้าคุณวันชัยยังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างอีก คุณชัยวัฒน์ก็จะเลือกคุณวันชัยเป็นกรรมการกองทุนอีกครั้งหนึ่ง และจะชักชวนเพื่อนๆ ให้ช่วยกันเลือกคุณวันชัยอย่างแน่นอน

            มาถึงตอนนี้ เพื่อนสมาชิกคงจะเห็นแล้วว่าการทำหน้าที่กรรมการกองทุนมีความสำคัญต่อกองทุนอย่างไร และกรรมการกองทุนมีส่วนช่วยสมาชิกได้อย่างไร  ดังนั้น ถ้าเพื่อนสมาชิกมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน ก็อย่ารอช้าที่จะแจ้งต่อกรรมการกองทุนเพื่อประโยชน์ของกองทุนและตัวท่านเอง แล้วคอยติดตามสาระดีๆ จาก สรรหามาเล่า อีกในคราวหน้าครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th