หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

            เพื่อนสมาชิกเคยได้ยินปัญหาเหล่านี้หรือไม่...ทำไมออกจากกองทุนแล้วยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนสักที ..หรือ..ทำไมถึงได้รับเงินจากกองทุนน้อยกว่าที่คิดไว้ เชื่อได้ว่าสมาชิกทุกท่านคงไม่อยากประสบกับปัญหาเหล่านี้กับตัวเองเป็นแน่  สรรหามาเล่า ในตอนนี้จะมาแนะนำถึงข้อควรรู้ต่างๆ และวิธีปฏิบัติเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

            เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพอย่านั่งรอให้เงินมาหาเพียงฝ่ายเดียวนะคะ สมาชิกต้องสวมบทบาทผู้พิทักษ์สิทธิของตนเองด้วย เพราะปัญหาที่สมาชิกไม่ได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพเกิดบ่อยกว่าที่คิด เริ่มตั้งแต่การแจ้งสิ้นสมาชิกภาพที่สมาชิกจะต้องแจ้งให้ถูกคน อันได้แก่คณะกรรมการกองทุน เพราะมีบางกรณีที่สมาชิกรอแล้วรอเล่า ก็ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนสักทีเนื่องจากไปแจ้งสิ้นสมาชิกภาพกับ รปภ. เป็นต้น (นี่เป็นเรื่องจริงนะคะ อย่าทำเป็นเล่น) และเมื่อแจ้งแล้วก็ต้องติดตามต่อด้วยว่าคณะกรรมการกองทุนมีการแจ้งไปยังบริษัทจัดการเพื่อให้จ่ายเงินแก่สมาชิกหรือยัง เพราะบางครั้งคณะกรรมการกองทุนอาจมีงานยุ่งจนลืมแจ้งให้ก็เป็นได้ ซึ่งกรณีหลังนี้ก็มีเรื่องที่สมาชิกเข้าใจผิดบ่อยๆ เวลาที่ไม่ได้รับเงินซะที แทนที่จะติดต่อถามเอากับคณะกรรมการกองทุนอย่างที่ว่า แต่มาขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. จ่ายเงินให้

            ต่อมาก็เป็นเรื่องของเงินที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุน ไม่ว่าสมาชิกจะสิ้นสมาชิกภาพด้วย เหตุใดก็ตาม สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนในส่วนของเงินสะสมซึ่งสมาชิกจ่ายเข้ากองทุนตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิกจนสิ้นสมาชิกภาพ และผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจำนวน ส่วนเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน  ดังนั้น สมาชิกควรตรวจสอบเงื่อนไขในการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในข้อบังคับกองทุนด้วย ทั้งนี้ สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ

            ก่อนสุดท้ายมีเรื่องที่อยากบอกให้รู้ก็คือ กฎหมายให้ความคุ้มครองเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากกองทุนไม่ว่าใครก็ตามจะไม่สามารถระงับหรือยึดหน่วงการจ่ายเงินดังกล่าวแก่สมาชิกได้ มีเรื่องที่อดีตสมาชิกกองทุนรายหนึ่ง ร้องเรียนมายังสำนักงานว่า นายจ้างยึดเช็คที่เป็นเงินกองทุนของลูกจ้างไว้ จากการสอบถามได้ความว่า นายจ้างต้องการยึดเช็คไว้เป็นประกัน รอให้ลูกจ้างชำระหนี้ครบจึงค่อยคืนเช็คให้ การกระทำแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะตามกฎหมายแล้วเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสมือนมีเกราะคุ้มกันตามกฎหมาย นายจ้าง เจ้าหนี้ หรือบุคคลอื่นใดไม่สามารถอ้างสิทธิ หรือจะยึดเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับได้ เงินดังกล่าวถือเป็นสิทธิของสมาชิกเท่านั้น แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้น กรณีสมาชิกถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอำนาจยึดเงินของสมาชิกที่ได้รับจากกองทุน  

            ดังนั้น หากสมาชิกไม่ได้รับเงินตามระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกควรติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่สมาชิกพึงได้รับ หากคณะกรรมการกองทุนไม่ให้ความร่วมมือ สมาชิกสามารถติดต่อโดยตรงไปที่บริษัทจัดการ เพื่อขอให้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกได้

            เรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ สมาชิกทราบมั้ยคะว่า เงินจากกองทุนที่สมาชิกได้รับ ไม่ต้องนำไปเสียภาษี หากสมาชิกเกษียณอายุตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่หากสมาชิกออกจากกองทุนก่อนเกษียณอายุก็ยังจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนทางภาษีหากสมาชิกมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี  ดังนั้น อยากให้สมาชิกคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนที่จะลาออกจากกองทุนเพื่อจะได้เงินจากกองทุนไปอย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องถูกหักภาษี

            เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับข้อแนะนำ และวิธีปฏิบัติที่เรานำมาเสนอ หวังว่าเพื่อนสมาชิกจะได้นำไปปฏิบัติเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เพื่อลดปัญหายุ่งยากและข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และในโอกาสหน้า สรรหามาเล่า จะได้นำเรื่องราวที่เป็นสาระมานำเสนอแก่เพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบกันอีก อย่าลืมติดตามนะคะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th