หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การกำหนดผู้รับประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นสำคัญไฉน

            เรื่องที่เล่ามาเป็นเพียงเรื่องยุ่งๆ เรื่องหนึ่ง แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดจากการกำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นในวันนี้ก็คือ สมาชิกทุกท่านควรให้ความสำคัญกับการกำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ว่า ต้องการจะให้ตกเป็นของใคร แต่ละคนมีสัดส่วนในเงินกองทุนเท่าไร และมีเงื่อนไขในการได้รับเป็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ท่านสามารถสอบถามคณะกรรมการกองทุนของท่านได้ เพราะเรื่องของถ้อยคำ หากกำหนดไม่ชัดเจน ก็อาจตีความกันเป็นหลายแง่มุม

            นอกจากนี้ หากแม้มีการกำหนดไว้ชัดเจนสมตามเจตนาไว้แล้ว แต่อย่างที่เล่าข้างต้น เวลาและสถานการณ์เปลี่ยนไป บุคคลหรือเงื่อนไขที่เคยกำหนดไว้แต่เดิม วันนี้อาจจะไม่ใช่เสียแล้ว ทางที่ดีควรรีบดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป รวมทั้งตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าข้อที่กำหนดไว้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจริงๆ จึงอยากฝากเพื่อนสมาชิกให้เอาใจใส่เรื่องนี้ด้วย โอกาสหน้าเราจะสรรหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านฟังอีก คอยติดตามนะครับ

            สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มักนึกถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ แต่จะมีสมาชิกกี่คนที่เห็นความสำคัญของการกำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ที่จะได้รับเงินจากกองทุนหากเกิดกรณีสมาชิกเสียชีวิต เวลานี้ท่านอาจยังไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ แต่ลองฟังกรณีที่มีเรื่องมีราวจากการกำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์เพื่อให้ท่านเริ่มเห็นภาพกันก่อน

            เรื่องมีอยู่ว่า ตอนที่คุณบุญมากเริ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุน คุณบุญมากระบุผู้รับประโยชน์เป็นคุณหนึ่งนุชภรรยา ต่อมาทั้งคู่หย่าขาดจากกัน คุณบุญมากก็ไปสมรสใหม่กับคุณดวงสมร ชีวิตก็ดำเนินเป็นปกติเรื่อยมา คุณบุญมากลืมเรื่องหนังสือผู้รับประโยชน์ที่ตนเองเคยกำหนดไว้ ไม่ได้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง และโชคร้ายที่ต่อมาคุณบุญมากเสียชีวิต เป็นเหตุให้สิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน บริษัทจัดการก็จ่ายเงินให้คุณหนึ่งนุช ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือผู้รับประโยชน์

            ท่านคงพอนึกภาพออกว่า นอกจากคุณดวงสมรจะต้องเสียใจจากการเสียชีวิตของสามี ยังต้องมาเสียใจและผิดหวังกับเงินที่ตนเองคาดหวังว่าจะมาช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู คุณดวงสมรจึงไปขอความยุติธรรมจากศาล

            สุดท้ายศาลตัดสินคดีให้คุณดวงสมรแพ้คดี เพราะตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มาตรา 23 วรรคสอง กำหนดไว้ชัดเจนว่า ในกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้ามิได้มีการกำหนดบุคคลที่จะได้รับเงินกองทุนไว้โดยพินัยกรรม หรือทำเป็นหนังสือมอบแก่ผู้จัดการกองทุน ให้เงินกองทุนตกแก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ตามส่วนที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินให้คุณหนึ่งนุชตามที่คุณบุญมากได้กำหนดไว้ในหนังสือผู้รับประโยชน์แต่แรก ก็ถือว่าบริษัทจัดการได้ทำถูกต้องแล้ว

            เรื่องที่เล่ามาเป็นเพียงเรื่องยุ่งๆ เรื่องหนึ่ง แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดจากการกำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นในวันนี้ก็คือ สมาชิกทุกท่านควรให้ความสำคัญกับการกำหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ว่า ต้องการจะให้ตกเป็นของใคร แต่ละคนมีสัดส่วนในเงินกองทุนเท่าไร และมีเงื่อนไขในการได้รับเป็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ท่านสามารถสอบถามคณะกรรมการกองทุนของท่านได้ เพราะเรื่องของถ้อยคำ หากกำหนดไม่ชัดเจน ก็อาจตีความกันเป็นหลายแง่มุม

            นอกจากนี้ หากแม้มีการกำหนดไว้ชัดเจนสมตามเจตนาไว้แล้ว แต่อย่างที่เล่าข้างต้น เวลาและสถานการณ์เปลี่ยนไป บุคคลหรือเงื่อนไขที่เคยกำหนดไว้แต่เดิม วันนี้อาจจะไม่ใช่เสียแล้ว ทางที่ดีควรรีบดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป รวมทั้งตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าข้อที่กำหนดไว้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจริงๆ จึงอยากฝากเพื่อนสมาชิกให้เอาใจใส่เรื่องนี้ด้วย โอกาสหน้าเราจะสรรหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านฟังอีก คอยติดตามนะครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th