หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

สรรหามาเล่า
ตอน เหตุใดมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงลดลง

        "ทำไมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงขาดทุนได้นะ?" "กองขาดทุนจะไปฟ้องร้องบริษัทจัดการได้มั้ย?" 2 คำถามนี้ถือเป็นคำถามยอดนิยมสำหรับช่วงที่ผ่านมา คำถามเหล่านี้เกิดจากการรับรู้ของสมาชิกที่ว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างเมื่อไม่มีรายได้จากการทำงาน กองทุนจึงต้องลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ไม่เสี่ยง อย่างน้อยเงินต้นต้องไม่สูญหรือด้อยมูลค่าไป

            สมาชิกจึงแทบจะรับไม่ได้เมื่อได้ใบแจ้งยอดแล้วพบว่า มูลค่าต่อหน่วยของตนเองในกองทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด คณะกรรมการกองทุนเองก็คงถูกตั้งคำถามจากสมาชิกในเรื่องนี้ว่าดูแลกองทุนอย่างไรจึงได้ขาดทุน

            การตั้งคำถามของสมาชิกเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะแสดงว่าสมาชิกเริ่มสนใจติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน นี่คือข้อดีของการแสดงมูลค่าเงินกองทุนเป็นหน่วย เพราะทำให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบกับมูลค่าหน่วยกับงวดก่อนๆ ได้ว่า มูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

            ถ้าเป็นก่อนปี 2544 มูลค่าเงินกองทุนจะแสดงแต่ยอดเงิน ซึ่งไม่ว่าอย่างไรยอดเงินก็จะเพิ่มขึ้น เพราะมีเงินสะสมเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ แต่กองทุนจะกำไรหรือขาดทุนนั้นไม่อาจรู้ได้

            คำตอบในเรื่องนี้ก็คือ การลงทุนทุกประเภทล้วนแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น และที่ต้องรู้คือ ระดับความเสี่ยงจะไปในแนวทางเดียวกับระดับผลตอบแทน เพราะเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องใช้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในการดึงดูดให้คนมาลงทุน

            ดังนั้น ถ้าสมาชิกกองทุนยอมรับการขาดทุนไม่ได้ และกองทุนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล สมาชิกก็ต้องยอมรับผลตอบแทนต่ำไปด้วย ซึ่งแม้กองทุนจะไม่ขาดทุน แต่สมาชิกก็มีความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่เงินจะได้รับเมื่อออกจากกองทุนนั้นน้อยหรือไม่เพียงพอที่จะใช้ยังชีพหลังเกษียณ เพราะได้ผลตอบแทนน้อยหรือต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้เงินด้อยค่า

            การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นจึงเป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กองทุน โดยน้ำหนักของ การลงทุนในทรัพย์สินประเภทนี้จะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กองทุนพอจะยอมรับได้ นอกจากนี้ มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนคำนวณมาจากราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนมีอยู่ ดังนั้น หากราคาหุ้นลดลงหรืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ลดลง ก็จะกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนให้ลดลงด้วย

            เมื่อเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนแล้ว ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ถ้าบริษัทจัดการซึ่งมีหน้าที่ในการนำเงินไปลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้ว โดยไม่ได้ฉ้อฉล ทุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือกระทำการที่ขัดต่อสัญญาที่ให้ไว้กับกองทุนแล้ว ต้องถือว่าบริษัทจัดการไม่ได้มีความผิดอันจะเป็นเหตุให้กองทุนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทจัดการ

            ดังนั้น ความดีกับความเก่ง จึงต้องแยกกันให้ออก อย่างไรก็ดี สิ่งที่สมาชิกควรทำก็คือ เรียกร้องให้บริษัทจัดการชี้แจงสาเหตุของการที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าลดลง ถ้าไม่สามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้ ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่ายังสมควรมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดการกองทุนต่อไปหรือไม่

       
   ตอนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อน สรรหามาเล่า จะพยายามนำเรื่องที่น่ารู้มาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะ ๆ คอยติดตามในโอกาสต่อไปนะคะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th