หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน สามารถใช้ SET Total Return Index เป็น benchmark ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่

            สวัสดีค่ะ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ขอตอบคำถามที่มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้เกี่ยวกับเกณฑ์อ้างอิงผลการดำเนินงาน (benchmark) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้ที่สอบถามต้องการจะนำอัตราผลตอบแทนของ SET TRI (SET Total Return Index) มาใช้เป็น benchmark ในส่วนของตราสารทุนแทนการใช้อัตราผลตอบแทนของ SET Index ในปัจจุบัน แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถทำได้หรือไม่ และควรใช้หรือไม่

            ขอเรียนว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้แก้ไขประกาศเรื่องมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในส่วนของเกณฑ์อ้างอิงตราสารทุน ได้เพิ่มเติมให้สามารถใช้อัตราผลตอบแทนของ SET TRI, SET 50 TRI, SET 100 TRI และ SET 100 Indexได้ จากเดิมที่กำหนดไว้เพียงอัตราผลตอบแทนของ SET Index และ SET 50 Index ซึ่งประกาศที่แก้ไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ดังนั้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงสามารถใช้อัตราผลตอบแทนของ SET TRI เป็น benchmark ในส่วนของตราสารทุนได้ค่ะ

            เมื่อไม่ติดเงื่อนไขในเรื่องกฎเกณฑ์แล้ว ประเด็นต่อมาคงอยู่ที่ว่า ควรใช้ SET TRI เป็น benchmark แทน SET Index หรือไม่ หรือควรใช้เมื่อใด ก่อนอื่นท่านกรรมการกองทุนต้องเข้าใจก่อนว่า SET TRI คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม ซึ่งรวมผลตอบแทนทุกอย่างให้สะท้อนออกมาในค่าของดัชนี จะแตกต่างจากดัชนีราคา เช่น  SET Index ที่สะท้อนเฉพาะผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา (capital gain/loss) ดังนั้น หากกองทุนของท่านลงทุนในหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ท่านก็ควรใช้อัตราผลตอบแทนของ SET TRI เป็น benchmark เนื่องจากหากวัดผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา อาจทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่า benchmark โดยที่ผู้จัดการกองทุนไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเงินกองทุนมากนัก เพราะอัตราผลตอบแทนของ SET Index จะไม่รวมเงินปันผลที่กองทุนได้รับในช่วงเวลาที่ลงทุน และไม่รวมผลตอบแทนจากการนำเงินปันผลมาลงทุนซ้ำ (reinvest) ด้วย ขณะที่อัตราผลตอบแทนของกองทุนจะรวมเงินปันผลไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากหุ้นส่วนใหญ่ที่กองทุนลงทุนไม่มีการจ่ายเงินปันผล ก็สามารถใช้อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น SET Index, SET 50 Index, SET 100 Index เป็น benchmark ในส่วนของตราสารทุนได้

            หากกรรมการกองทุนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ SET TRI เป็น benchmark ขอให้ท่านสอบถามจากบริษัทจัดการซึ่งมีหน้าที่นำเสนอ benchmark พร้อมนโยบายการลงทุนให้แก่คณะกรรมการกองทุน เพื่อให้ท่านทำความเข้าใจก่อนพิจารณาเลือก benchmark ที่เหมาะสมกับกองทุนของท่านต่อไป ทั้งนี้ การเพิ่ม SET TRI เป็นหนึ่งใน benchmark ในส่วนของตราสารทุน ก็เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กองทุนที่สามารถเลือก benchmark ที่เหมาะสมกับกองทุนของตนเองมากที่สุด

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ"FAQ” นอกจากนั้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่านสามารถสอบถามได้ที่thaipvd@sec.or.th แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th