หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน อยากเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ pooled fund จะหาข้อมูลได้จากที่ใด

            สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่ผ่านมามักมีผู้สอบถามอยู่เรื่อย ๆ ว่า หากต้องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบกองทุนร่วม (pooled fund)  หรืออยู่กองทุนร่วมอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนไปอยู่กองทุนร่วมที่บริหารโดยบริษัทจัดการอื่นบ้าง จะหาข้อมูลกองทุนได้จากที่ไหนเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเลือกกองทุนที่น่าสนใจก่อนติดต่อบริษัทจัดการ

            สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้หารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อดำเนินการให้มีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ pooled fund ต่าง ๆ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เข้าใจง่าย และกระชับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละกองทุนได้ และก็น่าดีใจที่แต่ละบริษัทจัดการได้ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล pooled fund ของตนเองมารวมไว้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนในรูปแบบของ pooled fund fact sheet โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมาและลิ้งค์มาที่เว็บไซต์ Thaipvd.com ด้วยค่ะ

            ข้อมูล pooled fund fact sheet ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วยดังนี้        

            -  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

            -  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการ ได้แก่ ชื่อบริษัทจัดการที่บริหารกองทุน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน ชื่อผู้รับรองมูลค่า และชื่อผู้สอบบัญชี

            -  นโยบายการลงทุน เพื่อดูว่าแต่ละ pooled fund มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดบ้าง และเป็นสัดส่วนมากน้อยเพียงใด

            นอกจากที่กรรมการกองทุน/นายจ้างจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละกองทุนได้แล้ว ยังสามารถเลือกดูข้อมูลกองทุนของแต่ละบริษัทจัดการได้ว่ามีกองทุน pooled fund อะไรบ้าง หรือเลือกดูข้อมูลกองทุนตามประเภทของนโยบายกองทุน เพื่อสะดวกกับกรรมการกองทุน/นายจ้างที่มีนโยบายการลงทุนที่สนใจเบื้องต้นไว้แล้ว  

            ขอย้ำว่า pooled fund fact sheet ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดทำขึ้นนี้ เป็นเพียงการเผยแพร่ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการกองทุน/นายจ้างที่จะเข้าไป shop กองทุนร่วมในเว็บไซต์เท่านั้นนะคะ หากเจอกองทุนใดมีนโยบายที่น่าสนใจ กรรมการกองทุน/นายจ้างก็สามารถติดต่อบริษัทจัดการที่บริหารกองทุนนั้นได้โดยตรงเพื่อให้ไปนำเสนอข้อมูลในรายละเอียด ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจัดการต้องมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อลูกค้า ได้แก่

            -  วัตถุประสงค์ในการลงทุน

            -  นโยบายการลงทุนและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

            -  ระดับความเสี่ยง

            -  สินทรัพย์ของกองทุนหรือประเภทสินทรัพย์

            -  ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

            -  ผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี

            -  คำเตือน

            pooled fund fact sheet นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับประเทศที่มีบริษัทจัดการหลายแห่ง เนื่องจากผู้รับบริการหรือลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้แก่ระบบการออมอีกด้วย โดยท่านที่สนใจข้อมูล pooled fund fact sheet สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.aimc.or.thในหมวดข้อมูลและสถิติ หัวข้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือwww.thaipvd.comในหัวข้อ what’s new นะคะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th