หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน นายจ้างหักเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

            สวัสดีค่ะท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมามีคำถามจากท่านสมาชิกค่อนข้างมากผ่านเข้ามาทางเว็บไซต์ www.thaipvd.com ว่า ในกรณีที่ท่านสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน  เงินที่จะได้รับจากกองทุน  นายจ้างสามารถหักชำระหนี้หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร 

            โดยวิธีปฏิบัติทั่วไปของกองทุน  เมื่อสมาชิกแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพต่อคณะกรรมการกองทุนแล้ว (โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำหน้าที่นี้) คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่แจ้งการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกไปยังบริษัทจัดการ  ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนวณเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับตามที่ได้รับแจ้งจากกรรมการกองทุนและจ่ายเงินให้แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดในคราวเดียวกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ โดยสมาชิกจะได้รับเงินในส่วนของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกด้วยสาเหตุใดหรือทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเป็นอัตราส่วนเท่าใด ขึ้นกับเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน

            ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากงานแล้วยังมีภาระผูกพันกับนายจ้าง เช่น สมาชิกมีหนี้สินกับนายจ้างโดยยังมิได้ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วน  หรือมีการนำสินค้าหรืออุปกรณ์ของนายจ้างไปเป็นตัวอย่างแล้วยังไม่ส่งคืนสินค้าหรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่นายจ้าง  หรือนายจ้างส่งไปดูงานหรืออบรมแล้วมีเงื่อนไขว่าต้องทำงานครบกี่ปีจึงจะสามารถลาออกจากงานได้แต่สมาชิกได้ขอลาออกจากงานไปก่อน  เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของนายจ้างทั้งสิ้น  นายจ้างบางรายจึงต้องการหักชำระหนี้หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเงินกองทุนที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ หรือนายจ้างบางรายไม่ยอมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกจนกว่าสมาชิกจะได้ชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนครบถ้วนแล้ว   

            ตามกฎหมายกำหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง และได้ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่สมาชิกที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนไว้  โดยมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดว่าสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้น นายจ้างหรือเจ้าหนี้จึงไม่สามารถหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิกเพื่อชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายได้ และไม่สามารถยึดหน่วงเงินกองทุนไว้ได้  ทั้งนี้ รวมถึงสมาชิกที่ขอคงเงินและรับเงินเป็นงวดด้วยนะคะ     

            มีกรรมการกองทุนบางท่านถามเพิ่มเติมว่า สมาชิกบางคนได้รับเงินแล้วแต่ไม่ยอมชำระหนี้ ถ้าเช่นนั้นข้อบังคับกองทุนจะกำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่จะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์แก่สมาชิกที่กระทำการใด ๆ อันทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามจำนวนเงินที่นายจ้างได้รับความเสียหาย ได้หรือไม่  ขอเรียนว่า การเขียนข้อบังคับเช่นนี้ ก็เข้าข่ายขัดต่อมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสำรองลี้ยงชีพ เนื่องจากเป็นการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายเช่นกันค่ะ

            ขณะนี้มีสมาชิกร้องเรียนมาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนอยู่เรื่อย ๆ ว่าบริษัทจัดการจ่ายเช็คและส่งให้กรรมการกองทุนเพื่อให้แก่สมาชิกแล้ว แต่สมาชิกไม่ได้รับเงินซักที เนื่องจากทำความเสียหายไว้หรือเป็นหนี้และนายจ้างต้องการหักหนี้ ก็ต้องขอเรียนว่า คณะกรรมการกองทุนควรดูแลให้การจ่ายเงินแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิภาพแล้วเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยนะคะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “การลงทุน” นอกจากนั้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th