หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ถามมา...ตอบไว...Thaipvd   
ตอน สมาชิกออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินจากกองทุนจำนวนเท่าใด

            จากตอนที่แล้วที่ได้พูดถึง 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรา 23 แห่งพ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน และเรื่องที่สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนในส่วนใดบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร

            ถามมา..ตอบไว Thaipvd  ฉบับนี้ จะอธิบายว่า เมื่อสมาชิกออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินจากกองทุนจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ 2 ประการ ประกอบด้วยเงินที่สมาชิกและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน และผลประโยชน์จากการที่นำเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์ 

            1. จำนวนเงินที่สมาชิกแต่ละคนจ่ายเข้ากองทุนและจำนวนเงินหรืออัตราที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกนั้นจะมากน้อยเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับอัตราที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับกองทุนครับ โดยกฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้สองประการคือ อัตราที่กำหนดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง และอัตราเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนต้องไม่น้อยกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง คำถามที่ว่า นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบอีกหนึ่งเท่าของเงินสะสมใช่หรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ครับ ที่ถูกคือนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม

            2. เงินสะสมและเงินสมทบตามที่กล่าวในข้อ 1. กองทุนจะจ้างบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที่ตกลงกัน  ดังนั้น เงินในกองทุนจึงอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในตราสารต่าง ๆ  เช่น ลงทุนในหุ้น ลงทุนในตราสารหนี้ หรือฝากเงินไว้กับธนาคาร เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่กองทุนจะลงทุนในตราสารต่าง ๆ ผสมกัน ไม่ได้ฝากเงินไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ตอนเกษียณอายุ หรือสมาชิกออกจากกองทุน ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจึงอาจจะไม่ใช่ดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวครับ  เพราะหากกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนด้วย และปีนั้นราคาของตราสารทุนเพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับก็จะเพิ่มขึ้นตามราคาของตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในทางกลับกันหากปีนั้นราคาของตราสารทุนลดลง ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับก็จะลดลงด้วย และถ้าราคาตราสารทุนในปีใดลดลงมากจนเกินกว่าผลประโยชน์ที่ได้สะสมไว้เดิมก็จะมีผลทำให้เงินสะสมและเงินสมทบที่สมาชิกและนายจ้างจ่ายเข้ากองทุนลดลงได้ ดังนั้น ไม่ว่ากองทุนจะมีผลการดำเนินงานกำไรหรือขาดทุน สมาชิกทุกท่านก็ต้องมีส่วนได้เสียจากผลการดำเนินงานของกองทุนของท่านด้วยนะครับ มาถึงตรงนี้ท่านสมาชิกที่ถามคำถามมาว่า เงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสมเป็นส่วนที่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพได้รับในอัตราส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เหตุใดเวลาได้รับเงินสะสมถึงไม่เท่ากับที่จ่ายเข้ากองทุน ก็คงพอเข้าใจแล้วนะครับว่าอาจเกิดจากการนำเงินไปลงทุนที่ได้ผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือขาดทุนนั่นเอง (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุนได้จากบทความ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคำนวณมาจากอะไรได้ที่ www.ThaiPVD.com)

            หวังว่าท่านสมาชิกคงจะพอเข้าใจและเห็นภาพขึ้นแล้วนะครับว่า เมื่อออกจากกองทุนจะได้รับเงินจำนวนเท่าใด จะดูได้จากอะไรบ้าง ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านในแต่ละกองทุนจะได้รับเงินต่างกันอันเนื่องจากมีเงื่อนไขและปัจจัยต่างกัน แต่ที่สำคัญควรศึกษาข้อบังคับกองทุน ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและจำนวนเงินที่ท่านมีอยู่ในกองทุนจากสลิปที่บริษัทจัดการจัดทำให้แก่สมาชิกทุกคนรายครึ่งปี หากไม่เข้าใจก็ควรสอบถามกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการเพิ่มเติมด้วยครับ

             ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th  สวัสดีครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th