หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน เหตุใดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงลดลง แล้วใครตรวจสอบ

            สวัสดีครับ ฉบับที่แล้ว  ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไร มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร เหมือนและต่างกับ กบข. อย่างไร โดยได้ชี้ให้เห็นว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นตามความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง แต่ละกองทุนมีความเป็นอิสระจากกันภายใต้การดูของคณะกรรมการกองทุน ถามมา..ตอบไว..ThaiPVD  ฉบับนี้ จะขอไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารกองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนและใครเป็นผู้ตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับ

             ในแต่ละกองทุน หัวใจของการบริหารกองทุนคือ การกำหนดนโยบายการลงทุนซึ่งเป็นกรอบที่กำหนดประเภททรัพย์สิน สัดส่วน/เพดานการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน แต่ละกองทุนเป็นผู้กำหนดนโยบายการลงทุนกันได้เองรวมทั้งสามารถเลือกบริษัทจัดการได้เองเช่นกันด้วย การที่กองทุนจะกำหนดนโยบายการลงทุนประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้หรือนโยบายการลงทุนแบบผสม บริษัทจัดการในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านลงทุนจะต้องจัดทำแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า(suitability) เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน ซึ่งแผนการลงทุนนี้ได้มาจากการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ากองทุนหรือสมาชิก (customer’s profile) อย่างน้อยได้แก่ ข้อมูลสมาชิกกองทุนโดยจัดเก็บตามช่วงอายุ ประมาณการเงินสะสม/สมทบที่ส่งเข้าเข้ากองทุนในแต่ละเดือน วัตถุประสงค์ของกองทุน ความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้และข้อจำกัดการลงทุน เมื่อคณะกรรมการกองทุนเห็นชอบนโยบายการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการก็ต้องจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุน (benchmark) ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนมานำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อขอความเห็นชอบ การมีตัวชี้วัดฯ นี้ก็เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตัวชี้วัดฯ ก็จะแตกต่างกันออกไปตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

            ผลการดำเนินงานของกองทุนจะเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้นะครับ จะเห็นได้ว่า ในปี 2551 การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งอุตสาหกรรม มีผลการดำเนินงาน(สะสมย้อนหลัง 12 เดือน) ติดลบเล็กน้อย โดยกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนจะมีผลการดำเนินงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับลดลงถึง 47.6 % ในขณะที่กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว มีผลการดำเนินงานที่ดีสอดคล้องกับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะเวลา 4 ปี ที่มีผลตอบแทน 13.8 % สูงขึ้นกว่าปี 2550 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ดังนั้น ท่านสมาชิกที่สงสัยว่าเหตุใดกองทุนของท่านจึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนหรือลดลงไปมาก หรือท่านที่เลือกนโยบายการลงทุนได้เองและได้ผลตอบแทนลดลง ก็ต้องกลับไปดูนโยบายการลงทุนของกองทุนท่านหรือนโยบายที่ท่านเลือกว่าเน้นการลงทุนในตราสารประเภทใด หากมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ด้วย ผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนก็เป็นไปตามราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงนั่นเองครับ แล้วถ้าถามว่าเพราะเหตุใดกองทุนจึงลงทุนในตราสารทุน ก็เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นครับ แต่ที่สำคัญ ไม่ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง สมาชิกก็ควรต้องนำผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้กำหนดไว้แล้ว หากมีข้อสงสัย ก็ควรสอบถามบริษัทจัดการรวมทั้งดูว่าบริษัทจัดการได้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือตามสัญญาการจัดการกองทุนหรือไม่ โดยบริษัทจัดการจะชี้แจงสาเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการบริหารกองทุนให้สมาชิกรับทราบรวมทั้งทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไปในการประชุมสามัญประจำปีด้วยครับ

            เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงต้องติดตามดูแลการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือสัญญาจัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. กำหนด โดยปกติ คณะกรรมการกองทุนจะติดตามการบริหารกองทุนจากรายงานที่บริษัทจัดการส่งให้เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรายงานนี้ คณะกรรมการกองทุนก็สามารถแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยได้ หากคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าผลการดำเนินงานลดลงอย่างมีข้อสังเกต ก็สามารถสอบถามบริษัทจัดการหรือหารือในการปรับพอร์ตการลงทุนได้
              

            นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ยังทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทจัดการเพื่อให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก โดยมีการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนและการควบคุมความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ  ทั้งการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และการติดตามจากข้อมูล/รายงานจากบริษัทจัดการ โดยจะให้ความสำคัญตั้งแต่การพิจารณารับลูกค้ารายใหม่ การกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า การจัดการลงทุนของกองทุนที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญญาการจัดการกองทุนกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนและการเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุนเป็นไปตามที่กำหนด เป็นต้น

            แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะตรวจสอบการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการตามกฎหมายแต่จะเห็นว่า ผู้ที่สามารถตรวจสอบได้ดีที่สุดก็คือ คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของแต่ละกองทุนซึ่งมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การกำหนดนโยบายการลงทุนและการติดตามการบริหารกองทุนอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับ

             ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามมาได้ที่ thaipvd@sec.or.th  สวัสดีครับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th