หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กบข. ความเหมือนที่แตกต่าง

            สวัสดีค่ะ.. ในช่วง 2-3 เดือนมานี้ เราคงได้ยินข่าวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข. พูดถึงผลการดำเนินงานของกองทุน สมาชิกบางท่านต้องการรู้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดกองทุนจึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนหรือเรียกง่าย ๆ ว่า ผลตอบแทนติดลบ สมาชิกบางท่านเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการลงทุน การปฏิบัติตามนโยบายกาลงทุนรวมถึงการขอให้มีการตรวจสอบ จนกระทั่งเป็นข่าวร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่สมาชิกติดตามกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น ในช่วงนี้ ถามมา..ตอบไว...ThaiPVD จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการได้รับเงินจากกองทุนของสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพในแง่มุมต่าง ๆ ติดต่อกันประมาณ 4 ตอน เพื่อให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจและตอบคำถามต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสงสัยกันค่ะ

            ขอเริ่มที่คำถามแรกซึ่งเป็นภาพรวมของกองทุนก่อนนะคะว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กบข. แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อการออมเหมือนกัน มีการนำเงินกองทุนไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกเช่นเดียวกัน ขอเรียนว่า ที่ท่านสมาชิกกล่าวมาถูกต้องแล้วค่ะ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข. มีความเหมือนกันเพราะต้องการให้สมาชิกมีเงินใช้เมื่อยามเกษียณอายุแล้วซึ่งขณะนั้นสมาชิกจะไม่มีงานทำหรือไม่มีรายได้จากการทำงานอีกต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงดูตนเอง ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัย นอกจากนั้นทั้งสองกองทุนยังมีลักษณะเหมือนกัน ก็คือ สมาชิกต้องถูกหักเงินเข้ากองทุนและนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง สำหรับนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ส่วนนายจ้างของ กบข. ก็คือ หน่วยราชการหรือรัฐบาลนั่นเองค่ะ สิ่งที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือ กองทุนจะจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพพร้อมทั้งดอกผลที่เกิดจากการนำเงินไปลงทุน ซึ่งดอกผลดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ

            จะเห็นว่าโดยหลักการทั่วไปของกองทุนแล้ว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข. ไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน แต่ความเหมือนดังกล่าวก็มีความแตกต่างกันที่เป็นสาระสำคัญทั้งรูปแบบ เป้าหมายและวิธีการดำเนินการ โดย กบข. เป็นกองทุนในระบบการออมภาคบังคับ (สำหรับข้าราชการที่เริ่มรับราชการตั้งแต่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป และผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการนับแต่วันดังกล่าว) จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปี 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อลาออกจากราชการรวมทั้งส่งเสริมการออมของสมาชิกและเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิกเงินกองทุนอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า “เงินกองทุน” ซึ่งดำเนินการลงทุนโดย กบข. เอง และส่วนที่สองเรียกว่า “เงินกองทุนย่อย” ซึ่งเป็นเงินที่กองทุนมอบหมายให้บริษัทจัดการที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยเงินกองทุนหรือกองทุนย่อยสามารถนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนด

            ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เป็นกองทุนในระบบการออมภาคสมัครใจ สำหรับแรงงานภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการ โดยนายจ้างและลูกจ้างตกลงร่วมกันจัดตั้งกองทุนขึ้น ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นอาจเป็นกองทุนที่มีนายจ้างรายเดียว (single fund) หรือกองทุนที่มีนายจ้างหลายรายอยู่ภายใต้กองทุนและบริษัทจัดการเดียวกัน (pooled fund)  ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีกองทุนทั้งสิ้น 511 กองทุน เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นภาคสมัครใจ กฎหมายจึงเปิดกว้างให้ แต่ละกองทุนมีความเป็นอิสระจากกันภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกองทุนซึ่งมาจากนายจ้างแต่งตั้งและลูกจ้างเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนในเรื่องต่าง ๆ สิ่งที่แตกต่างกับ กบข. ที่สำคัญเป็นเรื่องของการดำเนินงานและการบริหารกองทุน ได้แก่  (1) การกำหนดนโยบายการลงทุนซึ่งแต่ละกองทุนเลือกลงทุนในนโยบายที่มีความเสี่ยงต่างกันได้ เช่น นโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือจะมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือจะมีนโยบายแบบผสมก็ได้ เป็นต้น ในปีที่ผ่านมา กองทุนที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ ก็จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น ส่วนกองทุนที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลงตามดัชนีของตราสาร (2) การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุน ที่เป็นข้อตกลงกันระหว่างกองทุน นายจ้างและสมาชิก และ (3) การเลือกบริษัทจัดการ  แม้ว่าแต่ละกองทุนมีความเป็นอิสระจากกันแต่ต้องปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ทุกกองทุนมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเป็นสำคัญ

        ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่จัดการหรือบริหารกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่นายจ้างและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น ยังต้องมีระบบงานซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วว่ามีความพร้อมในการประกอบธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการลงทุนของกองทุนนอกจากต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้วยังต้องเป็นไปตามประกาศเรื่องการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดด้วยค่ะ

        ที่กล่าวมา เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข. ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร สำหรับ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับต่อไป จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและการตรวจสอบ อย่าลืมติดตามกันนะคะ ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com  ภายใต้หัวข้อ "คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.thบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th