หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ มาถึงช่วงปลายปีแล้ว หลายท่านที่กำลังยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ มีข้อสงสัยสอบถามกันค่อนข้างมากว่า

"เมื่อสิ้นสมาชิกภาพและรับเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือต้องนำไปคำนวณภาษีอย่างไรบ้าง"

            ถามมา.. ตอบไว..ThaiPVD  ได้รวบรวมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและการตอบข้อหารือของกรมสรรพากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบดังนี้ค่ะ
 

            I  กรณีได้รับยกเว้นรัษฎากร โดยไม่ต้องนำเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปรวมคำนวณคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) มีเงื่อนไขและวิธีการดังนี้ค่ะ
 

              1.  กรณีเกษียณอายุ (1) ลูกจ้างผู้นั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ (2)ออกจากงานเพราะครบกำหนดหรือสิ้นกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ (3) เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับการนับอายุความเป็นสมาชิก กรมสรรพากรเคยตอบข้อหารือว่า ให้นับต่อเนื่องเมื่อเริ่มมีการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนใหม่ ซึ่งผู้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีกรณีนี้ต้องมีคุณสมบัติครบเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะคะ
              

              2.  กรณีทุพพลภาพ ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าลูกจ้างผู้นั้นไม่สามารถที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป ไม่ว่าเหตุทุพพลภาพนั้นจะเกิดเนื่องจากการปฏิบัติงานไห้แก่นายจ้างหรือไม่ก็ตาม
              

              3.  กรณีตาย ไม่ว่าการตายนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างหรือไม่

              กรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุและมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีตามข้อ 1 แล้ว แต่ได้รับการต่ออายุจากนายจ้างโดยยังไม่นำเงินออกจากกองทุนฯ หากสมาชิกดังกล่าวมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ต่อไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเงินสะสมและเงินสมทบที่นำส่งเข้ากองทุนฯ ภายหลังเกษียณหรือไม่ กรณีนี้ กรมสรรพากรได้เคยตอบข้อหารือมายังสำนักงาน กลต. ว่า เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต้องเริ่มนับสิทธิประโยชน์ใหม่  สำหรับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนฯ ภายหลังเกษียณอายุถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 และต้องถือเป็นการจ่ายสมทบสำหรับสัญญาจ้างใหม่เท่านั้น

              กรณีที่ลูกจ้างเกษียณก่อนกำหนดอายุเกษียณ (Early Retirement) เคยมีข้อหารือสอบถามกรมสรรพากรว่ากรณีนายจ้างยอมให้ลูกจ้างเกษียณก่อนกำหนดอายุเกษียณ จะพิจารณาว่าเป็นการครบกำหนดการทำงานตามส่วนที่ I ข้อ 1(2) ก็ต่อเมื่อนายจ้างได้ระบุหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มี Early Retirement ไว้ในข้อบังคับการทำงานอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีการใช้ดุลพินิจเพิ่มเติม ทั้งนี้หากลูกจ้างมีลักษณะตามองค์ประกอบในส่วนที่ I ข้อ 1(1) และ 1(3) ข้างต้นด้วย ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย ใช่หรือไม่ ซึ่งกรมสรรพากรได้ตอบว่า กรณีดังกล่าว เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 1 (กรณีเกษียณอายุ) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)

            II  กรณีไม่เข้าเงื่อนไขยกเว้นภาษีดังกล่าวข้างต้น หากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนโดยมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (ให้นับอายุงานตามการปฏิบัติงานจริงซึ่งรวมระยะเวลาทดลองงานด้วย) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบแยกคำนวณ โดยสามารถนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงประเภทเดียวมาคำนวณภาษี ซึ่งการคำนวณภาษีในกรณีดังกล่าวสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวน 7,000 บาท คูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน เหลือเท่าใดหักได้อีกครึ่งหนึ่ง เหลือเป็นเงินได้สุทธิที่จะนำมาคำนวณภาษีตามอัตราภาษีแบบก้าวหน้า  ทั้งนี้ เงินได้ประเภทอื่น (เช่น เงินเดือน) ก็ให้คำนวณชำระภาษีตามหลักเกณฑ์ทั่วไป โดยไม่ต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีมารวมคำนวณ  แต่หากสมาชิกมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ก็ต้องนำเงินได้ทุกประเภท (อาทิ เงินเดือน และเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งไม่รวมเงินสะสม) มารวมคำนวณเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

            หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเรื่องภาษีและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหากฎกระทรวงหรือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th   หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรโดยตรง และท่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th