หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคำนวณมาจากอะไร

            สวัสดีครับ ท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใกล้สิ้นปีแล้ว ช่วงนี้หลายท่านคงใจจดจ่อว่าปีนี้เงินที่ตนเองมีอยู่ในกองทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด มีสมาชิกหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคำนวณมาได้อย่างไร ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ฉบับนี้ จะตอบข้อสงสัยโดยขออธิบายเกี่ยวกับจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคำนวณเงินที่สมาชิกมีในกองทุนหรือเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

            ท่านสมาชิกทราบหรือไม่ครับว่า เมื่อนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างและมีการหักเงินสะสมจากค่าจ้างของลูกจ้างและจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเข้ากองทุนให้ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนแล้ว เงินจำนวนนั้นจะถูกแปลงเป็นจำนวนหน่วยที่สมาชิกได้รับเพิ่มทุกครั้ง แต่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่าใด จะต้องมีการคำนวณจำนวนหน่วยให้สมาชิกทุกครั้ง โดยวิธีการคำนวณจำนวนหน่วยจะต้องใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Net Asset Value หรือ NAV) ประกอบในการคำนวณเพื่อหาจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
 

            มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวสะท้อนถึงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนในแต่ละขณะ การคำนวณ NAV ในปัจจุบันใช้หลัก mark to market ซึ่งจะใช้ราคาตลาดของตราสารในการคำนวณ เช่น กองทุนลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะใช้ราคาปิดของหุ้นตัวนั้นมาใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินกองทุน ดังนั้น NAV จึงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแต่สภาวะตลาดของตราสารแต่ละประเภท และเมื่อนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ วันที่คำนวณจำนวนหน่วย ก็จะได้ผลเป็นมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเอง

 

 

                          มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        =        มูลค่าต่อหน่วย 

                                                 จำนวนหน่วยทั้งหมด

 

            เมื่อทราบมูลค่าต่อหน่วย ณ ขณะนั้นแล้ว บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยให้สมาชิก โดยนำเงินนำส่งเข้ากองทุนของสมาชิกหารด้วยมูลค่าต่อหน่วย ซึ่งหมายถึงสมาชิกจะได้รับจำนวนหน่วยเพิ่ม (จำนวนหน่วยที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุนจะไม่แปรเปลี่ยนตามมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์ เช่น หากสมาชิกมีจำนวนหน่วยอยู่ในกองทุน 10 หน่วย แม้ว่ามูลค่าต่อหน่วย ณ ขณะนั้นลดลง จำนวนหน่วยของสมาชิกก็ยังคงมีอยู่ 10 หน่วยเท่าเดิม)
 

 

                                          เงินนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                =        จำนวนหน่วย

                                                          มูลค่าต่อหน่วย

 

            ดังนั้น หากสมาชิกต้องการทราบว่าตนเองมีเงินอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ งวดเวลาหนึ่ง หรือ ณ วันที่สิ้นสมาชิก เป็นจำนวนเท่าใด ให้นำจำนวนหน่วยของตนเองที่มีอยู่แปลงกลับมาเป็นจำนวนเงินโดยนำไปคูณกับมูลค่าต่อหน่วยขณะนั้นก็จะเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาชิกจะได้รับหรือติดตามดูได้จากรายงานหรือเอกสาร (statement) แสดงจำนวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยที่บริษัทจัดการแจ้งให้สมาชิกทราบทุกงวด 6 เดือนครับ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th