หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว... ThaiPVD
ตอน เตรียมตัวอย่างไรกับการมี employee's choice

            สวัสดีค่ะ ช่วงนี้มีหลายกองทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตัวเองหรือ “Employee’s choice”  หลังจากที่สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการกองทุนในเรื่องนี้หลายครั้ง จึงมีคำถามมาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ถ้าจะจัดให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุน... ใครควรต้องทำอะไรกันบ้าง มาดูกันนะคะ

            คณะกรรมการกองทุน
            ในอดีตที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละกองทุนมีเพียงหนึ่งนโยบายการลงทุน ซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้เปิดให้หนึ่งกองทุนสามารถจัดให้มีหลายนโยบายการลงทุนได้แล้ว คณะกรรมการกองทุนควรพิจารณากำหนดให้กองทุนของตนมีมากกว่าหนึ่งนโยบายเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนมากขึ้น หรือหากเป็นคณะกรรมการของกองทุนที่กำลังจะจัดตั้งใหม่  น่าจะพิจารณาจัดตั้งในรูปกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน หรือที่เรียกกันว่า  master fund

            สำหรับวิธีกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  คณะกรรมการควรนำข้อมูลสมาชิก (customer’s profile) ที่บริษัทจัดการได้จัดทำมาพิจารณาว่านโยบายที่บริษัทจัดการเสนอมาให้นั้นเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของสมาชิกหรือไม่ ซึ่งนโยบายที่กำหนดควรรองรับความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่น สูง กลาง ต่ำ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนตามความต้องการหรือความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ทั้งนี้  คณะกรรมการกองทุนสามารถขอคำปรึกษาบริษัทจัดการเกี่ยวกับวิธีดำเนินการจัดตั้งกองทุนแบบ master fund รวมทั้งควรมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนและการเลือกนโยบายการลงทุนแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องด้วย

            บริษัทจัดการ 
            บริษัทจัดการต้องจัดทำข้อมูลลูกค้า (customer’s profile)และเสนอนโยบายการลงทุนแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละประเภท (suitability) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.และตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่กำหนดในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา โดยแต่ละนโยบายที่เสนอต้องมีข้อมูลประกอบ เช่น เหมาะกับกลุ่มคนประเภทใด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ประมาณการผลตอบแทน เป็นต้น  นอกจากนั้นบริษัทจัดการควรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนแก่สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนด้วย

            สมาชิก  
            สมาชิกเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเลือกนโยบายการลงทุนเอง ดังนั้นจึงควรใส่ใจศึกษาว่า แต่ละนโยบายการลงทุนที่กองทุนมีให้เลือกนั้น ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดบ้าง และมีระดับความเสี่ยงเป็นอย่างไร เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยสมาชิกต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่เอาเงินไว้กับกองทุนด้วยว่าเหลือระยะเวลานานเพียงใดที่จะต้องนำเงินออก เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกนโยบายได้อย่างเหมาะสม เช่น ถ้าสมาชิกมีระยะเวลาเอาเงินไว้กับกองทุนระยะสั้น ก็ควรเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่นนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนคงที่ ( fixed income ) เพื่อลดความผันผ่วนของระดับราคาซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน
 

            สมาชิกบางท่านอาจถามว่า ยังไม่พร้อมที่จะเลือกนโยบายเองหรือช่วงเวลาที่กองทุนเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนเกิดไม่อยู่ จะทำอย่างไร ขอเรียนว่าไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับแก้ไข กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนนำเงินสะสม/สมทบในส่วนของท่านไปลงทุนตามนโยบายเดิมหรือนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่กองทุนมีในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเงินกองทุนในส่วนของท่าน  

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th