หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ทยอยจ่ายเงินบางส่วนให้สมาชิกได้หรือไม่

            สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ อยู่นะคะ ถามมา..ตอบไว..ThaiPVD สามฉบับที่แล้วจะพูดถึงผู้ที่เกษียณอายุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงเกษียณอายุและผู้ที่เกษียณต้องตัดสินใจว่าจะนำเงินออกหรือขอคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด ซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุมีทางเลือกได้หลายทาง สัปดาห์นี้ มีผู้ถามว่า ในภาวะที่มูลค่าเงินกองทุนลดลงเช่นนี้

"จะทยอยรับเงินบางส่วนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่"

            ขอเรียนว่า กรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงานอันมีผลให้สิ้นสุดสภาพความเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่ใช่กรณีเลิกกองทุน และไม่รวมกรณีคงเงินหรือรับเงินงวด) สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนของสมาชิกรายนั้น ซึ่งบริษัทจัดการต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพตามมาตรา 23 วรรค 1แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ที่ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงินจากกองทุนไว้ ดังนี้
 

มาตรา 23 วรรค 1 ภายใต้บังคับมาตรา 23/2 และมาตรา 23/3 เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน และตามที่กำหนดในมาตรา 23/1 โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียว ภายในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ

            จากข้อกฎหมายข้างต้น ขออธิบายวิธีการจ่ายเงินกรณีปกติข้างต้น ดังนี้ค่ะ      

            1.  หากลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน (ไม่รวมกรณีเลิกกองทุน คงเงิน และรับเงินงวด)กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้สมาชิก ซึ่งหมายความว่า ต้องจ่ายเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นทั้งหมด ประกอบด้วยส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและสมทบ ไม่สามารถทยอยจ่ายหรือแบ่งจ่ายบางส่วนได้ ส่วนลูกจ้างจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบหรือไม่และเท่าใด ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน เช่น ขึ้นกับอายุสมาชิกหรืออายุการทำงาน เป็นต้น
            2.  การจ่ายเงินต้องจ่ายคราวเดียวกัน หมายความว่า จะไม่สามารถจ่ายเงินครึ่งแรกในวันที่ 15 และอีกครึ่งหลังภายในวันที่ 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพได้ ซึ่งในประเด็นนี้มีกรรมการกองทุนถามว่าเนื่องจากบริษัทนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเดือนละ 2 ครั้ง จึงขอแบ่งจ่ายเงินกองทุนตามการจ่ายเงินเดือนได้หรือไม่ ขอเรียนว่าเงินที่จ่ายให้สมาชิกไม่สามารถแบ่งจ่ายเงินจากกองทุนเป็นหลายครั้งได้ เว้นแต่กรณีเลิกกองทุนและกรณีจ่ายเงินเป็นงวดที่สมาชิกเกษียณแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว
          3.  ต้องจ่ายเงินภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ ในความหมายก็คือบริษัทจัดการกองทุนต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกเมื่อได้รับแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุนแล้ว
            สรุปได้ว่า นอกเหนือจากกรณีรับเงินงวดและกรณีเลิกกองทุน การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด จะไม่สามารถทยอยจ่ายเงินหรือแบ่งจ่ายได้ ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนในครั้งเดียวกันดังนั้น เพื่อเป็นการออมเงินต่อเนื่อง ก็ควรขอคงเงินไว้รอการโอนย้ายไปกองทุนนายจ้างใหม่จะดีกว่าค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ
"คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา..ตอบไว..ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.thค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th