หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...Thaipvd
ตอน ข้อบังคับกองทุนเป็นความลับหรือไม่

            สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้ว สรรหามาเล่าได้แนะนำให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเข้าไปอ่านข้อบังคับกองทุนเพื่อทำความเข้าใจสิทธิของสมาชิกที่พึงได้รับ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน สัปดาห์นี้มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่า ไม่เคยทราบข้อบังคับกองทุนเลย จะขอดูข้อบังคับกองทุนได้ที่ไหน อย่างไร เป็นความลับหรือไม่

"ข้อบังคับกองทุนเป็นความลับหรือไม่"

            เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า ข้อบังคับกองทุนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม โดยกฎหมายกำหนดให้ข้อบังคับกองทุนต้องมีรายการต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อกองทุน ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ วิธีการรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพหรือเมื่อกองทุนเลิก ทั้งนี้ ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของกองทุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และรายการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งแต่ละกองทุนจะกำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนแตกต่างกันออกไปโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

            โดยทั่วไปในข้อบังคับกองทุนจะกำหนดให้ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนมีสิทธิตรวจดูข้อบังคับกองทุน บัญชี และเอกสารของกองทุน ณ ที่ตั้งสำนักงานกองทุนได้ และกำหนดให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีข้อบังคับกองทุนให้ลูกจ้างตรวจดูได้ในกรณีที่ลูกจ้างร้องขอซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของกรรมการกองทุนในการเปิดเผยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนให้สมาชิกทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึงด้วย

            ดังนั้น สมาชิกกองทุนทุกคนจึงสามารถดูข้อบังคับกองทุนของนายจ้างตนเองได้ โดยขอดูได้จากกรรมการกองทุนหรือช่องทางต่าง ๆ ที่กรรมการจัดไว้ให้ เช่น เอกสารคู่มือสมาชิกกองทุน ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับกองทุนเป็นข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละกองทุน มิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป ผู้มีสิทธิขอดูข้อบังคับกองทุนได้ต้องเป้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนั้น ข้อบังคับกองทุนจึงเป็นความลับเฉพาะบุคคลในกองทุนนั้นเท่านั้นค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ "คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา..ตอบไว..ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th ค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th